aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 01 lipiec 2015 Odsłony: 3636

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 26 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok. (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok. (3 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Firmą Automat- Spec Sp. z o. o.

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie dodatkowych 13 dróg w ramach drugiego etapu scaleń i zagospodarowania poscaleniowego.

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do podpisania umowy oraz podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją projektu doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli pn.„Solving Problems by the asking questions”

 • Zaproponował Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” użyczenie wynajmowanych dotychczas pomieszczeń w budynku starostwa powiatowego przy ul. Kościelnej 5b – przez okres sześciu miesięcy tj. od czerwca do końca grudnia br., jak również wyraził wolę odroczenia terminu płatności za media do końca I kwartału 2016 r.

 • Upoważnił P. Janusza Kociołka – naczelnika Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, P. Macieja Krzyśków - podinspektora w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, P. Barbarę Macias – podinspektora w wydziale Edukacji i Zdrowia do dokonania bieżących czynności kontrolnych w zakresie realizacji zadań publicznych powiatu suskiego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2015 rok, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 • Przyjął do wiadomości informację na temat realizacji robót awaryjnych w ciągu dróg powiatowych Nr K 1707 Brody - Palcza w miejscowości Palcza oraz Nr K 1705 Barwałd – Stryszów - Marcówka w miejscowości Marcówka, a także konieczności zakupu niezbędnego oznakowania pionowego. Postanowiono również, że w planie robót awaryjnych ujęta zostanie kwota 18 tys. zł na wykonanie progu zwalniającego (wyspowego) w ciągu drogi powiatowej w m. Toporzysko. Ponadto zdecydował, że kwota 7 tys. zł na wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej Nr K 1677 w m. Sidzina (w rejonie urzędu gminy) pokryta zostanie ze środków pochodzących z rezerwy kryzysowej.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla obiektu mostowego w miejscowości Toporzysko z terminem wykonania do 31.01.2016 r. jak również na zgłoszenie tego obiektu do „programu mostowego” na 2016 rok.

 • Przyjął do wiadomości informację na temat konieczności zabezpieczenia w budżecie kwoty 6 500 zł na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości położone w miejscowości Grzechynia w związku z inwestycją pn. „Rozbiórka i budowa mostów drogowych w m. Grzechynia na potoku Grzechynka”.

 • Wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności przez ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej faktur VAT na łączną kwotę 31 650 zł za koszty co i cw do dnia otrzymania dotacji na ten cel przez szkołę.

 • Realizując wniosek Maltańskiej Służby Medycznej, oddział Sucha Beskidzka wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie, w dniach 13 – 14.06.2015 r. sali w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościelnej 5b na zorganizowanie kursu pierwszej pomocy.

 • Przyjął do wiadomości informację na temat przychodów i rozchodów w Zakładzie Budżetowym „Kryta Pływalnia” w Suchej Beskidzkiej za okres styczeń – kwiecień 2015 r w porównaniu z takimi samymi okresami w roku 2013 i 2014.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne wynajęcie basenu, w dniu 26 czerwca 2015 r. dla przeprowadzenia imprezy sportowej pod nazwą „I Nocny Charytatywny Maraton Pływacki”, którego organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy „Jasień”.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w dniu 30 czerwca 2015 r. sali sesyjnej dla przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 26-29)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008