aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 wrzesień 2015 Odsłony: 3285

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 26 czerwca 2015 do 26 sierpnia 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 9 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok. (5 uchwał)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok. (6 uchwał)

 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2015.

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniach 09 lipca 2015 r. oraz 10 lipca 2015 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu z Miejską Biblioteką Publiczną w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 oś priorytetowa 8 Rynek Pracy Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

 • w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Łętownia.

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych na terenie powiatu suskiego.

 • w sprawie powołania Komisji Gospodarującej Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym.

 • w sprawie powołania komisji oceniającej kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 • w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 sierpnia 2015 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z gminą Sucha Beskidzka.

 • w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach i lokalach powiatu suskiego,

 • w sprawie wynajmu mieszkania wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego.

 • w sprawie zapewnienia funkcjonowania serwisu zastępczego wykonanych instalacji solarnych w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie NATURA 2000, Powiatu Suskiego”.

 • w sprawie uchylenia uchwały nr 119.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.07.2015 r.

 • w sprawie zmiany uchwały nr 609.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 03.07.2014 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 38 m².

 • w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie i ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie.

 • w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2015 do 29 lutego 2016.

 • w sprawie powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne powiatu suskiego na 2015 r. w zakresie pomocy społecznej.

 • w sprawie zmiany Uchwały nr 23.2015 z dnia 13.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2015.

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu suskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za pierwsze półrocze 2015 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów z dotychczasowymi podmiotami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Beskidzkim Klubem Karate z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowy podmiotem.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie uchylenia uchwały nr 0063/III/31/2007 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów eksploatacji pomieszczenia
  administracyjnego zlokalizowanego w budynku internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej dla Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa.

 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości powiatu suskiego, położonych w Jordanowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.

Treść uchwał publikowana jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/index.php?idmp=110&r=o

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na przystąpienia powiatu do „Programu rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020”.

 • Zaakceptował przedstawioną przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Zawoja: dla obszaru wsi Zawoja i Skawica w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz dla obszaru wsi Zawoja w zakresie zadań rządowych i samorządowych.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miasto Sucha Beskidzka oraz zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Sidzina.

 • Przyjął do wiadomości informację odnośnie realizacji II i III etapu scalania gruntów we wsi Łętownia.

 • Zdecydował, że wniosek dotyczący przebudowy drogi we wsi Marcówka w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” przygotowane zostanie przez urząd gminy Zembrzyce, natomiast podmiotem składającym wniosek będzie zarządca drogi – powiat suski.

 • Wytypował 5 priorytetowych zadań, które zostaną zgłoszone w ramach likwidacji skutków powodziowych tj.: remont drogi Łętownia – Naprawa (odcinek 800 m), naprawa uszkodzonego korpusu drogi koło „Gronia” w Stryszawie, osuwisko w Zawoi- Markowa, remont odcinka drogi w miejscowości Wysoka (odcinek 100 m), remont odcinka drogi Stryszawa - Krzeszów (ok. 300 m).

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedur przetargowych na zakup gazu oraz na zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu.

 • Zatwierdził liczbę oddziałów klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski w roku szkolnym 2015/ 2016.

 • Zaakceptował przedstawioną przez naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia propozycję podziału kwoty zaplanowanej w budżecie na doposażenie pracowni szkolnych.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie ze środków budżetu powiatu kwoty ok. 40 tys. zł. (z rezerwy kryzysowej) oraz kwoty 2 tys. 600 zł (z rezerwy ogólnej) odpowiednio na: wykonanie robót awaryjnych związanych z zabezpieczeniem przyczółka mostu żelbetonowego drogi powiatowej Nr K 1709 Sidzina – Sidzina Górna oraz zakup i montaż skradzionych 9 sztuk dekli od studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Śleszowice.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania kotłowni wraz z przyłączem wody do budynku WTZ w Juszczynie za kwotę 80 tys. zł.

 • Pozytywnie zaopiniował trasę rozegrania próby sportowej „49 Rajdu Żubrów”, którego organizację przewidziano na dzień 07 listopada 2015 r. wyłącznie po drodze powiatowej Nr 1706 Stronie – Zachełmna – Budzów w Zachełmnej oraz Nr K 1714 ul. Kościelna – ul. Makowska Góra w Makowie Podhalańskim.

 • Zaakceptował propozycję przedstawioną dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej w zakresie korzystania z usług świadczonych przez jednostkę na rzecz gm. Mucharz z powiatu Wadowickiego.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z marszałkiem województwa małopolskiego umowy użyczenia na kolejne 3 lata nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej zabudowanej budynkiem byłego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na dotychczasowych warunkach.

 • Zapoznał się z wnioskiem Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie o ustalenie wysokości oraz wypłatę odszkodowania za działki ewid. 9463/61 oraz 9463/73, położone w Suchej Beskidzkiej, wydzielone pod drogę powiatową. Postanowił, że dalsze negocjacje z w/w podmiotem będą prowadzone przez Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju starostwa.

 • Postanowił przeznaczyć kwotę 1000 zł na cele promocyjne związane z udziałem mieszkańca powiatu i ucznia ZS im. W Goetla w Suchej Beskidzkiej w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie odbywających się w USA w dniu 10 - 16.08.2015 r. oraz kwotę 500 zł ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną na ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników zawodów strażackich „Junior Firefighter Challenge” w Kukowie.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie wyraził zgodę na zlecenie firmie zewnętrznej wykonania przebudowy chodnika przy szkole.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane w krytej pływalni objęte wnioskiem zgłoszonym do Ministra Sportu i Turystyki odnośnie dofinansowania remontu obiektu sportowego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na rok 2015.

 • Zapoznał się wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Jordanowie (Chrobacze).

 • Wyraził zgodę na zlecenie firmie PUPH „DROGBUD” wykonania dodatkowych robot na przepuście w rejonie szkoły podstawowej na ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego gminę Stryszawa, wsie Lachowice, Stryszawa, Krzeszów.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Maków Podhalański dla wsi Juszczyn
  i Kojszówka.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty 1 000 zł ze środków przeznaczonych na „pozostałą działalność” na ufundowanie nagród dla wyróżniających się rolników ze wszystkich gmin powiatu suskiego.

 • Upoważnił dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie do podjęcia działań mających na celu uregulowanie spraw związanych z istniejącym wodociągiem, przekazanym protokolarnie Spółce Wodno – Wodociągowej „Bieńkówka” w Sidzinie.

 • Zaakceptował wnioskowane przez dyrektora ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej wysokości opłat za zakwaterowanie w internacie.

 • Zapoznał się z informacją o realizacji planu oszczędnościowego w starostwie i jednostkach powiatu.

 • Rozpatrzył wniosków dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016.

 • Przyjął informację o wynikach kontroli w zakresie gospodarki finansowej w budżetach powiatu za lata 2011-2013 oraz operacji gospodarczych dokonywanych w ramach budżetu powiatu w 2014 r.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia poszczególnych dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat o zawarciu pierwszych i kolejnych umów najmu.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie nowych instalacji solarnych, wyłączników różnicowo – prądowych wraz z pomiarami w 373 istniejących instalacjach, serwisowanie istniejącej instalacji w suskim szpitalu, serwisowanie 2349 wykonanych instalacji.

 • Przyjął informację z działalności Krytej Pływalni za I półrocze 2015 r.

 • Zaopiniował pozytywnie realizację inwestycji pn: Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na potoku Paleczka w miejscowości Zembrzyce – etap 2.

 • Wyraził zgodę na:

  a) wykonanie remontu odcinaka drogi w miejscowości Osielec (110 m)

  b) wykonanie remontu odcinaka drogi w miejscowości Wieprzec (225 m)

  c) wykonanie robót dodatkowych w ramach remontu przepustu na Błądzonce

 • Wyraził zgodę na złożenie wniosku do konkursu grantowego o dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski projektu z zakresu edukacji ekonomicznej dla ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 30 - 38)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008