aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 27 październik 2015 Odsłony: 3031

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 26 sierpnia 2015 r. do 14 października 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 7 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok. (4 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok.(4 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów użyczenia z dotychczasowymi podmiotami.

 • w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród starosty suskiego 2015 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m² przez Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na siedzibę obwodowej komisji wyborczej w związku z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej B.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu hali sportowej oraz sektorów hali z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali Nr 4 z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali Nr 26 o pow. 58 m² z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wynajmu mieszkania wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski w zakresie organizacji pracy szkół w bieżącym roku szkolnym.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych starej części budynku DPS w Łętowni.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia jednostek organizacyjnych powiatu o zawarciu pierwszych umowy najmu z nowymi najemcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie inspektora nadzoru na montaż 564 instalacji solarnych wraz z systemem monitoringu.

 • Zapoznał się z informacją nt. rozliczenia finansowego XVI Powiatowego Konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”.

 • Upoważnił dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej do negocjacji wysokości stawki za jedną godzinę korzystania z toru pływackiego z współorganizatorem obozów pływackich „Otylia Swim Camp”.

 • Wyraził zgodę na naliczenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. jednorazowej opłaty 123 zł za dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działka ewid. Nr 5716/ 1, położoną w Makowie Podhalańskim w związku z rozbudową sieci gazowej średnioprężnej i na zawarcie stosownej umowy.

 • Wyraził zgodę na objęcie honorowego patronatu uroczystości patriotyczno– historycznej „Od Mieszka I do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” oraz na ufundowanie nagrody dla uczniów biorących udział w konkursowych będących częścią uroczystości.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na zainstalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (anteny) na dachu budynku urzędu .

 • Pozytywnie zaopiniował w trybie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym sprawę lokalizacji inwestycji: „Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka”.

 • Zajął negatywne stanowisko w sprawie wniosku o rozłożenie na raty spłaty kwot z tytułu należnego powiatowi zwrotu części bonifikaty udzielonej uprzednio od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego znajdującego się przy ul. Banacha 1 w Jordanowie na okres 6 m – cy.

 • Zapoznał się z treścią zaleceń dot. poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w starostwie powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na oznakowanie dróg powiatowych K 1685 Pcim – Łętownia – Jordanów oraz K 1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina o treści „Nie dotyczy mieszkańców Jordanowa  i Łętowni”, „Nie dotyczy mieszkańców Jordanowa, Toporzyska i Sidziny”.

 • Wyraził zgodę na wykonanie remontu awaryjnego przepustu w miejscowości Lachowice.

 • Wyraził zgodę na zagospodarowanie oszczędności wynikłych przy przebudowie mostu w Kurowie.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont odcinka drogi Łętownia – Naprawa w ramach otrzymanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 • Wyraził zgodę na rozegranie próby sportowej „49 Rajdu Żubrów” po drodze powiatowej K 1695 Zawoja – Przysłop – Stryszawa.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektu dokumentacji rozbudowy parkingu na ul. Kościelnej 5b .

 • Postanowił wystąpić do ministerstwa finansów z pismem w przedmiocie umorzenia nienależnie uzyskanej przez powiat suski kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 roku.

 • Zaopiniował pozytywnie wnioski:

  a) burmistrza Makowa Podhalańskiego odnośnie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Maków Podhalański na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni dróg gminnych, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej i elementów bezpieczeństwa: ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 28 Zator -Medyka przebiegającej przez centrum miasta Makowa Podhalańskiego.

  b) burmistrza Jordanowa o udzielenie w 2016 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie miasta Jordanowa poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Jordanowie położonej na działce ewid.5292 w Jordanowie, stanowiącej alternatywę dla drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka przebiegającej przez centrum miasta Jordanowa." W powyższych sprawach zostały przedstawione stosowne projekty uchwał rady.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 39 - 45)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008