aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 16 grudzień 2015 Odsłony: 3313

Sprawozdanie starosty suskiego z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 15 października 2015 r. do 09 grudnia 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 8 posiedzeń zarząd powiatu suskiego podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok (3 uchwały),

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok (4 uchwały),

 • w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości powiatu suskiego,

 • w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2015 dla niepublicznych szkół działających na terenie powiatu suskiego, które zakończyły działalność w trakcie roku,

 • w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Jordanowie,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej dla organizacji pozarządowych z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu suskiego,

 • w sprawie złożenia oferty uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego w ramach 2 Osi Cyfrowa Małopolska: Poddziałanie 2.1.3 E – usługi w edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z LKS „JORDAN” Jordanów,

 • w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku,

 • w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek powiatu suskiego przekazanego w trwały zarząd DPS w Makowie Podhalańskim,

 • w sprawie przekazania użytkownikowi wytworzonego majątku zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa dróg wewnętrznych, dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego na terenie wsi Łętownia stanowiące część zadania pn. budowa oraz modernizacja dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolny w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego wsi Łętownia (etap II scalania gruntów)”,

 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 3 lat nieruchomości o pow. ok. 1060 m², położonej w Juszczynie, oznaczonej jako działka ewid. nr 19/05 stanowiącej własność powiatu suskiego na rzecz zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zawoi na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,

 • w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów na lata 2015 – 2018 wraz z perspektywą na lata 2019 – 2022”,

 • w sprawie powołania koordynatora powiatowego ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku,

 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku,

 • w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu suskiego na 2016 rok,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem,

 • w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku,

 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 44,30 m²,

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 195. 2015 z dnia 10.11.2015 r.(w sprawie użyczenia części zabudowanej nieruchomości położonej w Juszczynie)

 • w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury o dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia,

 • w sprawie umorzenia należności z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na przekazanie ufundowanego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, jako nagrody za wygranie klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie suskim w ramach licealiady w roku szkolnym 2014/2015.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie w budżecie powiatu na 2016 r. kwoty 1 000 zł. w ramach środków przeznaczonych na pozostałą działalność na zakup nowego sztandaru dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 • Wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2016 kwoty 29 tys. zł na dokończenie budowy chodnika i parkingu przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 • Postanowił wystąpić do PKP S.A z projektem porozumienia określającego wysokość odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową (działki ewid. nr 9463/61 oraz 9463/73).

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek o wejście do budynku Urzędu Pracy w celu przyłącza telekomunikacyjnego bloku mieszkalnego przy ul. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek UKS „Zawojak” w Zawoi odnośnie ufundowania pucharów dla uczestników Otwartych Zawodów Strzeleckich z okazji święta niepodległości z uwagi nieuczestniczenie powiatu jako współorganizatora w tym przedsięwzięciu.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie basenu w dniu 07.11.2015 r. dla przeprowadzenia zawodów pływackich dla dzieci w wieku 10 – 12 lat w ramach cyklu zawodów „Sobota Pływacka runda II 2014/ 2015”.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Żywieckiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej istniejącej drogi o dł. 632 mb.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zadania związane z odbudową dróg powiatowych nr K 1695 Zawoja Przysłop - Stryszawa (2 korpusy drogowe) oraz remont drogi powiatowej nr K 1669 Jordanów – Wysoka - Spytkowice (odcinek 200 m nawierzchni).

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b z przeznaczeniem na składnicę akt podręcznych Wydziału Komunikacji.

 • Zapoznał się z informacjami dot. tzw. Głębokiej Modernizacji Energetycznej (termomodernizacja), w związku z naborem ogłoszonym przez marszałka województwa.

 • Z uwagi na trudną sytuację budżetową powiatu i brakiem wolnych środków wniosek w sprawie dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Zakopanem został rozpatrzony negatywnie. Nie wykluczono jednak pomocy finansowej w latach następnych, szczególnie w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia napływem nielegalnych imigrantów na terenie powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na złożenie Karty Projektowej w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

  • Gminy Jordanów w granicach administracyjnych sołectw Toporzysko, Osielec, Naprawa, Łętownia, Wysoka,

  • Gminy Zembrzyce dla 2 obszarów miejscowości Zembrzyce.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Marcówka oraz wieś Zembrzyce.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek w kwestii zwiększenia dotacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej w grudniu 2015 r.

 • Przyjął do wiadomości informację odnośnie stanu finansów Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej za okres od stycznia do października 2015 roku wraz z prognozą przychodów i kosztów do końca grudnia br.

 • Zapoznał się z arkuszami kontrolnymi za III kwartał 2015 r. ZOZ w Suchej Beskidzkiej.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin tygodniowo (z 50 do 55 godzin) w okresie zimowym w ramach środków zabezpieczonych w budżecie placówki.

 • Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zawoi w przedmiocie dofinansowania klatki schodowej w budynku OREW- u w Tarnawie Górnej.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie o dofinansowanie nagród w Powiatowych Mistrzostwach Młodzieżowych organizowanych w 2016 r. Zdaniem Zarządu tego typu imprezy winny być w pierwszej kolejności uzgadnianie z Powiatową Komendą Straży Pożarnej oraz z Zarządem Powiatowym OSP.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu z nowymi najemcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 47-54)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008