aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 12 luty 2016 Odsłony: 3721

Sprawozdanie starosty suskiego z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 31 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok,

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla  30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych,

 • zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy  w Jordanowie,

 • rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych
  na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”,

 • wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego (poł. w Suchej Beskidzkiej, oznaczoną jako  dz. ewid. 9622/18, objęta księgą wieczystą nr KR1B/00055690/4, na cele budowlane, związane z budową drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 9622/56
  i 9671/12),

 • wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek powiatu suskiego przekazanego w trwały zarząd Dyrektorowi DPS-u w Łętowni,

 • powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji,

 • zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych  i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2016,

 • uchwalenia „Regulamin kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Suski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

 • upoważnienia Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg  do załatwienia niektórych spraw z zakresu administracji publicznej,

 • wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi na drogach powiatowych powiatu suskiego,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia,

 • ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości powiatu suskiego (poł. w Suchej Beskidzkiej, oznaczoną jako  dz. ewid. 9972/6 objętą księgą wieczystą Nr KR1B/00049803/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na cele budowlane, związane z budową parkingu dla samochodów osobowych oraz budową kanalizacji deszczowej) ,

 • określenia Wytycznych Zarządu Powiatu Suskiego dotyczących dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zawierających maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy na rok 2016,

 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2015,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z tym samym Najemcą.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Udzielił pełnomocnictwa:

- P. Zbigniewowi Kołat – dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu Erasmus +, pn. „Połączenie teorii z praktyką łatwiejsze przejście
do życia zawodowego”,

- P. Janowi Zadora – dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu THE BEST TEACHING STRATEGIES FOR EDUCATIONAL SUCCES- doskonalenie umiejętności kreowania aktywnych i zaangażowanych postaw uczniowskich,
w ramach programu ERASMUS + Mobilność kadry edukacji szkolnej,

- P. Jakubowi Michalskiemu – Radcy Prawnemu, P. Izabeli Michalskiej – Pracownikowi Kancelarii Radcy Prawnego Jakub Michalski oraz P. Pawłowi Dyrcz do samodzielnej reprezentacji Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym, toczącym się w wyniku odwołania złożonego przez Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 564 instalacji solarnych oraz wykonanie zabezpieczeń różnicowo – prądowych w istniejących instalacjach solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie powiatu suskiego  w ramach projektu „Program zwiększenia wykorzystywania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszaru Natura 2000, Powiatu Suskiego”.

 • Wyraził zgodę na współorganizację ujętych w projekcie Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zw. z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2016, imprez pn.:

- Babiogórskie Podłazy – powiatowy przegląd Grup Kolędniczych w Jordanowie
(dn. 09.01.2016 r.), przeznaczając na ten cel kwotę 2 tys. zł

- Babiogórska szopka regionalna w Budzowie (dn. 14.01.2016 r.), przeznaczając
na ten cel kwotę 1 tys. zł.

 • Odpowiednio do wniosku Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na wynajem torów pływackich w basenie sportowym w dniach od 18 do 23 stycznia 2016 roku z 10 % zniżką dla Klubu Pływackiego „Barakuda” ze Starachowic.

 • Odpowiednio do wniosku Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przystąpienie do programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej na 2016 rok i zabezpieczenie kwoty około 38 180, 00 zł brutto jako 50 % udział w jego realizacji.

 • Wyrażono zgodę na wystosowanie do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka pisma w sprawie ewentualnego przystąpienia do procedury pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Suchej Beskidzkiej.

 • Udzielił pełnomocnictwa P. Ewie Kawończyk – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu ERASMUS+, KA1 – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej na lata 2016 – 2018, projekt „Podniesienie europejskich kompetencji językowych, informacyjno – komunikacyjnych i międzykulturowych kluczem do rozwoju kultury organizacyjnej szkoły XXI wieku.

 • Odpowiednio do wniosku Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniach od 13 – 18 lutego 2016 roku w godzinach wieczornych  na zorganizowanie zajęć dla 70 harcerzy ZHP Radomsko.

 • Odpowiednio do wniosku Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 26.01.2016 r. od godz. 15.00 do 20.00 celem zorganizowania spotkania.

 • Udzielił pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu Erasmus +, tytuł projektu „Technologie multimedialne w nauczaniu przedmiotów ogólnych i zawodowych”.

 • Zatwierdził wykaz zadań priorytetowych zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za lata 2013 – 2015.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 59-62)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008