aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 kwiecień 2016 Odsłony: 3151

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 25 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok (3 uchwały),

 • wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,

 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe  dla zawodników oraz trenerów z terenu powiatu suskiego w 2015 roku,

 • ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych  do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce II” w ramach poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zatwierdzenia regulaminu naboru,

 • przystąpienia Powiatu Suskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej” w ramach Podziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

 • wyrażenia zgody na korzystanie z drogi wewnętrznej będącej w zasobie nieruchomości powiatu suskiego (korzystanie przez Parafię p.w. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej z drogi wewnętrznej będącej własnością powiatu suskiego, poł. w Suchej Beskidzkiej, oznaczoną jako dz. ewid. 9972/6 objętą księgą wieczystą Nr KR1B/00049803/5),

 • wyrażenia zgody na najem powierzchni pod automat spożywczy w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b,

 • zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

 • ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
  w ramach 9 osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym Najemcą,

 • przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2015 rok.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych w Jordanowie do kategorii dróg gminnych.

 • Przyjął do wiadomości treść sprawozdania z działalności Samorządowego Zakłady Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej w roku 2015.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przystąpienie  do programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej na 2016 r. i zabezpieczenie w Budżecie Powiatu Suskiego kwoty około 147 537,76 zł brutto (jako 50 % udziału w jego realizacji).

 • Przyjął do wiadomości informacje dot. wykonania Planu Oszczędnościowego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz jednostki organizacyjne  za III i IV kwartał 2015 r.

 • Wyraził zgodę na zabezpieczenie w Budżecie Powiatu Suskiego na rok 2016 kwoty 16 451,40 zł na zwiększenie środków finansowych przekazywanych Warsztatom Terapii Zajęciowej stanowiących 10 % wkład własny powiatu.

 • Odmówił przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku Starostwa przy  ul. Kościelnej 5b Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie w związku z reorganizacją tut. urzędu.

 • Odpowiednio do wniosku Stowarzyszenia Malta – Służba Medyczna Oddział Sucha Beskidzka wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dn. 19 i 20.03.2016 r. w godz. 7.00 – 19.00 na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu suskiego oraz w dn. 03.04.2016 r.
  w godz. 7.00 – 14.00 na przeprowadzenie egzaminu.

 • Wyraził zgodę na rozbiórkę magazynu materiałów łatwopalnych zlokalizowanego obok budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy  ul. Kościelnej 5b.

 • Odpowiednio do wniosku dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na objęcie patronatem oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 2 500 zł na organizację i zakup nagród dla laureatów Konkursu Geograficznego i Maratonu Matematycznego.

 • Postanowił nawiązać partnerstwo z powiatem nowotarskim przy realizacji projektu „Integracja w powiecie nowotarskim w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych”.

 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  za I semestr roku szkolnego 2015/2016.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej dla zadań związanych z remontem pokrycia i termomodernizacją dachu budynków warsztatów szkolnych oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz adaptacją pomieszczeń Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego
  w Makowie Podhalańskim na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi PCPR w Suchej Beskidzkiej do zawarcia w imieniu powiatu suskiego umowy z województwem małopolskim, w imieniu, którego działa Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w celu realizacji projektu finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OSP/PCPR, w tym  do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania dokumentów  w tym zakresie, oraz dokonania innych czynności koniecznych do realizacji tego pełnomocnictwa.

 • Zapoznał się z treścią informacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dot. wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg powiatu suskiego w latach 2016 – 2019.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na roboty związane z wiosennym remontem cząstkowym dróg powiatu suskiego.

 • Przyjął do wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu.

 • Przyjął do wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gm. Maków Podhalański.

 • Wyraził zgodę na współorganizację Gali z okazji podsumowania plebiscytu „Sportowiec roku 2015” przeznaczając na ten cel kwotę 2 tys. zł oraz objęcie Honorowego Patronatu Starosty Suskiego nad plebiscytem.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty ok. 10 500 zł na dofinansowanie wykonania remontu placu, pełniącego rolę parkingu znajdującego się przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja oraz Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie (w proporcji 1:1 z m. Jordanów).

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych.

 • Odpowiednio do wniosku Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na zastosowanie w roku 2016 innych niż w cenniku cen dla trzech gmin tj:

 • Gm. Bystra Sidzina - 5,28 zł dla dzieci w grupach po 45 osób,

 • Gm. Ślemień - 5,50 zł dla dzieci w grupach po 30 osób,

 • Gm. Jordanów - 6,00 zł dla dzieci w grupach po 15 osób.

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu Erasmus +, tytuł projektu „Interwencja szkół i ich instytucji nadzorujących w walce przeciw wczesnej rezygnacji ze szkoły dla grupy wiekowej 6 - 18 – rozwój zintegrowanych pedagogicznych zespołów współpracy”. Projekt będzie realizowany w ramach akcji mobilność szkolna Partnerstwo Strategiczne K2.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej dot. pierwszego etapu dostosowania budynku starosta powiatowego przy ul. Kościelnej 5b do przeniesienia wydziałów z ul. Mickiewicza 19.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 66-70)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008