aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 maj 2016 Odsłony: 3069

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 31 marca 2016 r. do 26 kwietnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok (4 uchwały),

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

 • powołania Powiatowej Komisji ds. przekazania powiatowi suskiemu nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe,

 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,

 • rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych dla powiatu suskiego do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej umowy najmu na czas nieokreślony z Firmą Media – Com Sp. z. o.o.

 • wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu informatycznego i biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej innym jednostkom  i instytucjom na terenie powiatu suskiego (udzielił również pełnomocnictwa
  P. Januszowi Spannbauer - dyrektorowi PUP w Suchej Beskidzkiej  do dokonania wymienionych w uchwale czynności),

 • wyrażenia zgody użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej,

 • wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej  w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie Zarząd wyraził zgodę na dofinansowania udziału Chóru Bel Canto w X edycji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Akademia Chóralna” przeznaczając na ten cel kwotę 2 520,00 zł. Powyższa kwota zostanie wyasygnowana ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 • Udzielił pełnomocnictwa P. Zbigniewowi Kołat – dyrektorowi Zespołu Szkół  im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie do podpisywania i złożenia wniosku do konkursu „Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa”, nr naboru POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • Postanowił, że Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgłosi do PROW-u modernizację odcinka drogi nr K 1695 Zawoja – Przysłop – Stryszawa.

 • Przyjął do wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gm. Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy uproszczonych planów urządzenia lasów.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego z wyłączeniem  Gm. Zawoja oraz Gm. Bystra – Sidzina.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na zakup samochodu dla potrzeb jednostki.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej dla inwestycji zw. z budową parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelnej 5b.

 • Wyraził zgodę na przystąpienie do procedury pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi 1710 K – ul. Turystycznej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej w ramach przyznanych środków z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 • Pozytywnie zaopiniował korektę przebiegu linii 15 kV zasilającej tunel w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Rabka Zdrój km 713 + 580,21 – km 729 + 410,00, oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0 + 000,00 – km 0 + 877,22.

 • Wyraził zgodę na obniżenie kosztów pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie grupie harcerzy należących do Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – Hufiec w Jordanowie w dn. 27 – 29. 05.2016 r.

 • Postanowił wyasygnować kwotę 1 tys. zł na dofinansowanie udziału mieszkańca powiatu suskiego w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Biegach Wysokogórskich Skyrunning organizowanych w hiszpańskich Pirenejach  w ramach środków przeznaczonych na promocję.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 71-74)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008