aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 30 maj 2016 Odsłony: 3335

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 27 kwietnia 2016 r. do 22 maja 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok (4 uchwały),

 • ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,

 • zmiany uchwały nr 234.2016 z dn. 12.01.2016 r. odnośnie zatwierdzenia finansowego Kalendarza Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych oraz zw. z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej
  na rok 2016,

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  za rok 2015,

 • wprowadzenia zmiany do Załącznika nr 1 do Uchwały nr 255.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 25.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczajacej wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,

 • powołania komisji do szacowania szkód na terenach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne,

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

 • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przydzielenie nauczycielowi wspomagającemu 4 godzin tygodniowo z przeznaczeniem na współorganizowanie kształcenia ucznia z zespołem Aspergera do końca roku szkolnego 2015/16.

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół  im. H. Kołłątaja w Jordanowie do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu RPO Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja  w Szkołach Prowadzących Kształcenia Ogólne.

 • Przyjął do wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wieprzec w gm. Maków Podhalański w zakresie odpowiednich zadań rządowych
  i samorządowych.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania zmiany projektu budowlanego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

 • Odpowiednio do wniosku Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty 1 tys. zł ze środków z tzw. funduszu starosty na imprezę zw. z jubileuszem 150- lecia Kółek Rolniczych. Powyższa kwota zostanie przekazana pod warunkiem wzięcia udziału w w/w imprezie m. in. kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na ufundowanie pucharów dla zwycięzców imprezy pn. „II Nocny Charytatywny Maraton Pływacki oraz I Charytatywne Nocne Suskie bieganie” oraz objęcie Honorowego Patronatu Starosty Suskiego nad w/w imprezą.

 • Udzielił upoważnienia Akademii Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz: Powiatu Suskiego, ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostarczenie platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sucha Beskidzka,  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jordanów, zapisu tekstu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków, gm. Stryszawa.

 • Zatwierdził jednogłośnie przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Edukacji arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/ 2017 oraz zaakceptował propozycje rozstrzygnięć zgłaszanych przez dyrektorów wniosków
  do organizacji roku szkolnego 2016/ 2017.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 75-77)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008