aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 28 czerwiec 2016 Odsłony: 2963

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjny tj. od 25 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok  (3 uchwały),

 • wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha, położonych w Stryszawie z przeznaczeniem na realizację inwestycji
  pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1695K Zawoja - Przysłop - Stryszawa w km 0+000 do 5+200”,

 • podpisania listu intencyjnego oraz wskazania szkół kształcących zawodowo prowadzonych przez powiat suski wraz z zawodowymi obszarami tematycznymi do realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  RPO WM na lata 2014 – 2020 w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,

 • przyjęcia darowizny środków trwałych i przekazania na rzecz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu z Miejską Biblioteką Publiczną w Makowie Podhalańskim,

 • ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez powiat suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR,

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości powiatu suskiego, położonych  w Jordanowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów,

 • wyrażenia zgody na rozbudowę sieci gazowej, uzgodnienie lokalizacji oraz wejście w teren działki będącej w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na przebudowę drogi w m. Marcówka.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na przebudowę mostu w m. Toporzysko.

 • Udzielił pełnomocnictwa – wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej do podpisania umowy  oraz podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją projektu
  nr 2016-1-PLO-KA101-024686 „THE BEST TEACHING STRATEGIES FOR EDUCATIONAL SUCCESS – doskonalenie umiejętności kreowania aktywnych i zaangażowanych postaw uczniowskich”, w ramach programu ERASMUS+ KA 1, Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 • Zaakceptował propozycje dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim w sprawie podziału środków na stypendia  za wyniki w nauce dla uczniów klas IV kończących naukę w roku szkolnym 2015/2016.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na nieodpłatne wynajęcie basenu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jasień w celu przeprowadzenia w dn. 25 maja 2016 r. imprezy sportowej – II Nocny Charytatywny Maraton Pływacki.

 • W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia montażu finansowego przez miasto Jordanów na realizację inwestycji zarząd postanowił nie zgłaszać do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w obecnym roku drogi powiatowej 1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów w m. Jordanów,  ul. Gen. Maczka w km 17 + 609,00 do km 18 + 599.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka  w Gm. Maków Podhalański.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy z województwem małopolskim, celem pozyskania środków na działania związane z inicjatywą uruchomienia zawodu jeździec.

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. bł. ks.  P. Dańkowskiego w Jordanowie do podpisywania umowy dotyczącej wsparcia finansowego, składania oświadczeń oraz podejmowania wszelkich działań zw. z realizacją projektu ERASMUS+,  nr projektu 2016-1-PLO1-KA102-024832, tytuł projektu: „Połączenie teorii z praktyką – łatwiejsze przejście do życia zawodowego II”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg powiatu suskiego na okres dwóch lat.

 • Odpowiednio do wniosku dyrekcji Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki zbędnego ruchomego mienia szkoły.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie udziału mieszkańca powiatu w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Muchowym, przeznaczając na ten cel kwotę 1 tys. zł ze środków przeznaczonych na promocję powiatu.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty 25 tys. zł na nasz wkład  w organizację Światowych Dni Młodzieży (wydanie folderu oraz wynajęcie telebimu na Festiwal Młodych).

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie przepustu w m. Toporzysko.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 78 - 81)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008