aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 sierpień 2016 Odsłony: 2905

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 22 czerwca 2016 r. do 12 lipca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok (1 uchwała),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok ( 3 uchwały),

 • zmiany uchwały nr 293.2016 z dn. 10.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej na rok 2016,

 • zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez powiat suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego,

 • zatwierdzenia dwóch diagnoz potencjału i indywidualnego zapotrzebowania zespołów szkół zawodowych na potrzeby realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • wyrażenia zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie projektu
  w ramach ogłoszonego konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 dotyczącego 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • wynajmu lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego (mieszkanie o powierzchni 20 m², zlokalizowanego w budynku internatu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja),

 • zatwierdzenia harmonogramu likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Suchej Beskidzkiej,

 • powołania likwidatora oraz zakresu obowiązków likwidatora jednostki budżetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,20 m²,

 • wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 213 m² oraz gruntu  o powierzchni 276 m² i 62 m²,

 • rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Suchej Beskidzkiej.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Z uwagi na wysokie koszty zw. z wydaniem folderów oraz wynajęciem telebimu na Festiwal Młodych, postanowił zwiększyć dofinansowanie organizacji Światowych Dni Młodzieży o dodatkowe 5 tys. zł.

 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i SOSW  w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na czas trwania Światowych Dni Młodzieży.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żarnówka w gm. Maków Podhalański w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuków w gm. Stryszawa w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 82-83)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008