aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 06 wrzesień 2016 Odsłony: 2823

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 13 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok (4 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok  (4 uchwały),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej  z Beskidzkim Klubem Karate, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej,

 • zmiany uchwały nr 191.2016 z dn. 10.11.2016 r. ws. powołania koordynatora powiatowego ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016,

 • ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2016,

 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontaktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  w dn. 20.07.2016 r.

 • zawarcia umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji  z Akademią Górniczo – Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” pomiędzy Akademią Górniczą – Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie a powiatem suskim. Projekt realizowany będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolskiego na lata  2014-2020, Działanie 2.1 e- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e- Usługi w edukacji,

 • zmiany uchwały w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg do załatwienia niektórych spraw z zakresu administracji publicznej,

 • powołania komisji do przejęcia majątku likwidowanej placówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny na rzecz powiatu suskiego praw własności nieruchomości położonej w miejscowości Jachówka,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny, na rzecz powiatu suskiego, prawa własności nieruchomości położonej w Zawoi,

 • powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Makowie Podhalańskim P. mgr Renacie Spisak – Sowie,

 • przyznania dodatku funkcyjnego  dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,

 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2016 r.

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja  w Jordanowie, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty 1 000 zł ze środków pochodzących  z pozostałej działalności na ufundowanie nagród dla najlepszych rolników ze wszystkich gmin powiatu suskiego. Nagrody wręczone zostaną podczas XIII Dożynek Powiatowych, które w tym roku odbędą się w Sidzinie.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Skawica.

 • Zatwierdził przedstawione przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oddziały klas I na rok szkolny 2016/2017.

 • Odpowiednio do wniosków dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, SOSW  w Makowie Podh. oraz PPP w Suchej Beskidzkiej postanowił przyznać dodatkowe środki na doposażenie w następujących wysokościach:ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej - 24 tys. zł., ZS. im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej - 40 tys. zł., ZSO w Suchej Beskidzkiej - 25 tys. zł., ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie - 30 tys. zł., ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie - 32 tys. zł., ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim - 30 tys. zł., SOSW w Makowie Podhalańskim - 20 tys. zł., PPP w Suchej Beskidzkiej - 12 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na zatrudnienie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Suchej Beskidzkiej pedagoga (nauczyciela stażystę) na czas trwania zastępstwa.

 • Udzielił pełnomocnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w celu reprezentowania powiatu suskiego wobec Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz wykonawców projektu, we wszystkich działaniach zw. z realizacją projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a w szczególności do składania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu, aneksów zawierających zmiany jej treści, zatwierdzenia projektu, jego rozliczania oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych, do wysokości przewidzianej w budżecie projektu dla powiatu suskiego.

 • Postanowił zgłosić do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 odcinek drogi powiatowej w m. Tarnawa Górna.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie procedur przetargowych na roboty związane z: likwidacją szkód powodziowych wciągu dróg powiatowych nr 1703K w m. Stryszawa i nr 1693K w m. Zawoja,przebudową drogi powiatowej nr 1685K w m. Łętownia, remontem odc. dróg powiatowych nr 1688K w m. Żarnówka, nr 1691K  w m. Juszczyn, nr 1703K w m. Stryszawa oraz nr 1699K w m. Lachowice,

 • Wyraził zgodę na złożenie wniosku o wydanie opinii przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym Ziemi do stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi K 1677 w m. Osielec, osuwisko w km 23+980-24+080, w km 24+080-24+140.

 • Postanowił zgłosić do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 odcinek drogi powiatowej Zawoja – Stryszawa.

 • Udzielił upoważnieni dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim m.in. do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w sprawach majątkowych zw. z prowadzeniem i bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej  w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy.

 • Odpowiednio do wniosków dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych godzin organu prowadzącego na rok szkolny 2016/2017 w proporcji 0,25 godziny na oddział.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie wyraził zgodę na podział zajęć na grupy na przedmiotach zawodowych ze względu na liczbę stanowisk kreślarskich i komputerowych  w pracowniach.

 • Zapoznał się z treścią zestawienia kosztów funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych do końca roku 2016.

 • Postanowił wypłacić odszkodowanie dla Polskich Kolei Państwowych S.A.  za działki ewid. nr 9463/73 i 9463/61 położone w Suchej Beskidzkiej, wydzielone pod drogę powiatową.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja  w Jordanowie zatwierdził dodatkowy oddział klasy I ZSZ.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przyznanie 3 dodatkowych godzin organu prowadzącego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego.

 • Wyraził zgodę na współorganizacje oraz zakup pucharów i statuetek  na Podbabiogórskie Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane w Suchej Beskidzkiej oraz w Lachowicach w dn. 9-10.09.2016 przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł.

 • Odpowiednio do wniosku Stowarzyszenia Pszczelarzy „Jodła” w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej  w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b w dniu 11.09.2016 r. celem zorganizowanie szkolenie dla pszczelarzy na temat „Przygotowanie pasiek do zimowli”.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 84-89)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008