aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 06 październik 2016 Odsłony: 2831

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 30 sierpnia 2016 r. do 19 września 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok (3 uchwały),

 • zmiany uchwały nr 312.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.,

 • odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej,

 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • przyznania dodatku motywacyjnego dla P. Jana Zadory pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • przyznania dodatku funkcyjnego dla P. mgr Jana Zadory pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • przyznania dodatku funkcyjnego dla Pana mgr inż. Zbigniewa Kołata dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

 • przejęcia przez powiat suski mienia ruchomego po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

 • w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na rozwiązanie umów użyczenia z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Suchej Beskidzkiej z dn. 31.08.2016 r. oraz ze Schroniskiem Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej z dn. 31.08.2016 r.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie wyraził zgodę na przydzielenie dodatkowych 2 godz. tygodniowo z języka polskiego dla uczniów niebędących obywatelami polskimi (uczennic z Ukrainy) na rok szkolny 2016/2017.

 • Udzielił upoważnienia P. Janowi Zadorze, pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej do:  składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem i bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy oraz występowania przed organami administracji publicznej i innymi podmiotami jako inwestor w stosunku do nieruchomości będącej w Zarządzie Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej stanowiącej własność powiatu suskiego. Prawo występowania jako inwestor uzależnione jest każdorazowo od pisemnego uzgodnienia z Zarządem Powiatu Suskiego treści takiego wystąpienia.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat placu zjazdowego przed byłym dworcem PKP w Jordanowie w ciągu drogi powiatowej 1669 K Jordanów- Wysoka – Spytkowice z f. Paletten Werk Kozik Spółka Jawna 34-240 Jordanów, ul. Przemysłowa 219.

 • Pozytywnie odniósł się do kwestii przeprowadzenia imprezy pn. „50 Jubileuszowy Rajd Żubrów” dodatkowo na odcinku drogi powiatowej nr 1702 K Kuków – Krzeszów – Tarnawa (odc. Krzeszów – Tarnawa Górna).

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przyznanie 4 godzin lekcyjnych dla nauczyciela wspomagającego w związku z realizacją zadań pedagogiczno – wychowawczych w klasie integracyjnej 1c.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przydzielenie w internacie 25 godzin nocnych.

 • Udzielił upoważnienia P. Janowi Zadorze – dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mari Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej do otwarcia rachunku bankowego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej oraz dysponowania środkami finansowymi na tym rachunku.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawoja z uwzględnieniem uwag wniesionych przez organ administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sucha Beskidzka w zakresie działki 8952/20.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Juszczyn z uwzględnieniem uwag wniesionych przez organ administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 • Odpowiednio do wniosku Fundacji Mieszkańców Aktywnych „Audeo Actio” z siedz. w Suchej Beskidzkiej postanowił wyasygnować kwotę 500 zł celem udzielenia wsparcia finansowego organizowanych rozgrywek Orlik Polska 2016 – Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika VI Edycja Ogólnopolska Sezon 2016
  ze środków przeznaczonych na promocje.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 90-92)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008