aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 31 październik 2016 Odsłony: 2863

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 20 września 2016 r. do 26 października 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok (3 uchwały),

 • ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu suskiego, położonych w Jordanowie,

 • oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b,

 • wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym Najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów użyczenia z dotychczasowymi podmiotami,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

 • rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez powiat suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2016,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia  z dotychczasowym najemcą (2 uchwały),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,50m2 oraz 59,56m2,

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Suskiego w m. Jordanów ul. Mickiewicza 3, w 2017 roku, przez organizację pożytku publicznego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej zatwierdził oddział klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o liczebności 31 osób oraz wyraził zgodę na przydzielenie 8 dodatkowych godzin nauczyciela wspomagającego dla 2 oddziałów klasy I ZSZ integracyjnej funkcjonującej w powyższej jednostce.

 • Ze względu na liczebność klasy oraz zapewnienie warunków do efektywnego kształcenia, wyraził zgodę na podział klasy I liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, zgodnie z propozycją przedstawioną przez dyrektora szkoły (tj. uruchomienie dwóch klas Ib i Ic  o liczebności odpowiednio 19 uczniów oraz 22).

 • Wyraził zgodę na zawarcie umów w sprawie montażu instalacji solarnych.

 • Wyraził zgodę na przyznanie nagród powiatu suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu powiatu suskiego w 2015 roku.

 • Wyraził zgodę na przekazanie ufundowanego sprzętu sportowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej  za wygranie klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie suskim (dziewczęta i chłopcy) w ramach Licealiady w roku szkolnym 2015/2016.

 • Odpowiednio do wniosków dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w sprawie dofinansowania w wysokości 6-8 tys. zł projektu pn. „Razem poznajemy nasze Regiony cz. II” oraz w wysokości 3 tys. zł projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” postanowił, aby w/w koszty zostały pokryte z własnych środków jednostki.

 • Pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej odc. drogi nr K 1943 ul. Traugutta w m. Myślenice.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi Zarabie- Osieczany.

 • Postanowił upoważnić naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w/m do podejmowania czynności zw. z wykonaniem robót uzupełniających na drodze powiatowej nr K 1705
  w m. Marcówka.

 • Postanowił zwiększyć wysokość dofinansowania robót uzupełniających na drodze powiatowej nr K 1705 w m. Marcówka.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, wyraził zgodę na zlecenie podziału geodezyjnego działek ewid. nr 6290 i 6293/1 poprzez wydzielenie budynków objętych wnioskiem oraz drogi dojazdowej od strony drogi gminnej ul. Szpitalna.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej.

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim  do podpisywania i złożenia wniosku do projektu pn. „Tradycje świąteczne  w powiecie suskim” realizowanego z Fundacją PZU.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 tys. zł konferencji szkoleniowej połączonej z otwarciem nowej siedziby poradni w Makowie Podhalańskim oraz obchodów 45- lecia PPP.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Białka.

 • Dokonał analizy danych dot. oceny potrzeb zdrowotnych dla leczenia szpitalnego  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na przedłużenie okresu gwarancji na roboty zw. z przebudową drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca – Łętownia, Wykonawcy – firmie  Dromil sp. z o.o., 34- 300 Żywiec, ul. Leśnianka 102 A do dn. 30.11.2016 r.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 93-97)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008