aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 16 grudzień 2016 Odsłony: 2312

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 27 października 2016 r. do 08 grudnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok (4 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok (5 uchwał),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w 2017 roku,

 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim  w 2017 roku,

 • scentralizowanych zadań rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w powiecie suskim i jego jednostkach organizacyjnych,

 • przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja  w Jordanowie, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym podmiotem,

 • zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w typie technikum prowadzonych przez powiat suski  w zakresie obszarów zawodowych na potrzeby realizacji projektu planowanego przez powiat suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym Najemcą,

 • wyrażenia zgody na rozbudowę sieci gazowej oraz wejście w teren działki będącej w zasobie nieruchomości powiatu suskiego,

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2017 roku,

 • ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2017 r.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,

 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa
  i ochrony ludności,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia sali gimnastycznej z dotychczasowym Podmiotem.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Odpowiednio do wniosku f. EmiTel sp. z o. o. wyraził zgodę na montaż konstrukcji antenowej na dachu budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (ul. Kościelna 5b),

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Makowie Podhalańskim o konieczności dokonania wymiany instalacji wodociągowej.

 • Postanowił ująć w przyszłorocznym budżecie kwotę 200 tys. zł dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem  na cele modernizacyjne.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty 500 zł na zakup nagrody dla policjanta  z terenu powiatu suskiego w związku z otrzymaniem przez niego tytułu: Policjant Roku.

 • Zaakceptował zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w miejscowości Zawoja w gm. Maków Podhalański.

 • Odpowiednio do wniosku Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Siedlisko - Stryszawa Górna” o dofinansowanie wyjazdu przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu suskiego i rolników  na Centralne Targi Rolnicze – CTR 2016 w Nadarzynie w dn. 26 – 27.11.2016 r. organizowane m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, postanowił wyasygnować na powyższy cel kwotę 1 tys. zł ze środków przeznaczonych  na promocję.

 • Postanowił zgłosić w roku 2017 do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 wykonanie następujących zadań: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów- Mąkacz- Bystra w m. Bystra, remont odcinka drogi powiatowej nr 1701 K Kuków - Targoszów (w tym remontu 3 mostów) w gm. Stryszawa.

 • Wyraził zgodę na lokalizację sieci kanalizacyjno- sanitarnej w ciągu dróg powiatowych tj. nr 1690 K w m. Grzechynia, 1688 K w m. Żarnówka, 1715 K  ul. Za Wodą w m. Maków Podhalański. Tym samym zobowiązał inwestora do odbudowy nawierzchni na całej jej szerokości oraz pokrycia kosztów zw. z regulacją studzienek.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie wyraził zgodę na zwiększenie w okresie zimowym w jednostce liczby godzin o 55 tygodniowo z przeznaczeniem na jazdę nauki na nartach.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostawę sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.

 • Odpowiednio do wniosku Jednostki Strzeleckiej 3031 Sucha Beskidzka imienia I Brygady Górskiej Korpusu Ochrony Pogranicza wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 07.01.2017 r. na zorganizowanie tradycyjnego strzeleckiego spotkania opłatkowego.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej relacji os. Makowska Góra – os. Jurki w Makowie Podhalańskim do kategorii dróg gminnych.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 98-106)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008