aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 styczeń 2017 Odsłony: 2070

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 09 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok (4 uchwały),

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  i placówek oświatowych powiatu suskiego,

 • wyrażenia zgody na zorganizowanie internatu w Zespole Szkół im. bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

 • zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,

 • zmiany adresu siedziby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

 • zmiany w uchwale nr 417. 2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dn. 13 grudnia 2016 r.

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej  z dotychczasowym Najemcą,

 • zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 398.2016  z dnia 14.11.2016 r. w sprawie centralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

 • powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2017 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej z nowym podmiotem.

 • Pozytywnie zaopiniował zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego: obszar wsi Zawoja, miejscowość Jordanów.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na zastosowanie 10 % zniżki dla uczestników obozu pływackiego organizowanego w Suchej Beskidzkiej przez Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 29 z Katowic w dniach od 16 do 27 stycznia 2017 r.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej dot. serwisu zastępczego na 2017 r.

 • Odpowiednio do wniosku Zarządu Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej  w dniu 05.02.2017 r. celem zorganizowania spotkania pszczelarzy.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie, wyraził zgodę na czasowe zwiększenie w jednostce tygodniowej liczby godzin w okresie od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z F.H.U. „Granit – Centrum”, Usługi Pogrzebowe – Kamieniarstwo Henryk Mirek, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 19 umowy o przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.  Za dokonanie jednorazowego przewozu zwłok ustalono stawkę wynagrodzenia
  w wysokości 259 zł 20/100 brutto.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 107-110)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008