aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 31 styczeń 2017 Odsłony: 2491

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 29 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2016 rok,

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2016 rok,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gastronomicznej PG3  z dotychczasowym najemcą,

 • zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą  o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na rok 2017,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,

 • autopoprawki do projektu budżetu powiatu suskiego na 2017 r.

 • wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 15,80m2,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,

 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,

 • zmiany załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 398.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie centralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT (dokonano zmiany nr konta bankowego na które winna być przekazywana kwota należnego podatku VAT do zapłaty wynikająca z deklaracji cząstkowych).

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Marcówka z uwzględnieniem uwag wniesionych przez organ administracji geologicznej.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego m. Grzechynia oraz m. Naprawa.

 • Postanowił wprowadzić ograniczenie wjazdu pojazdów ciężkich na drodze powiatowej nr 1669 K Jordanów- Wysoka–Spytkowice, poprzez umieszczenie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 t.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych  w Jordanowie do kategorii dróg gminnych.

 • Postanowił uzależnić wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej  w drodze powiatowej nr 1677 K w m. Osielec od przeprowadzenia badań geologiczno- inżynierskich oraz przedstawienia ich wyników przez Gm. Jordanów.

 • Postanowił nałożyć karę pieniężną na wykonawcę w związku  z nienależytym wykonywaniem swoich obowiązków w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gm. Zembrzyce oraz m. Sucha Beskidzka. W przypadku powtórzenia się zaniedbań zarząd wyraził zgodę na ponowne nałożenie kary oraz rozwiązanie z wykonawcą umowy.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 111-114)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008