aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 marzec 2017 Odsłony: 3344

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 26 stycznia 2017 r. do 22 lutego 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • zatwierdzenia planu pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,

 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2016,

 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim,

 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,

 • ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2016 dla niepublicznych szkół  i placówek działających na terenie powiatu suskiego,

 • uznania celowości realizacji zadania publicznego (z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej pt. "4 Suski Turniej Seido Karate Dzieci  i Młodzieży", którego oferta została złożona przez Stowarzyszenie "Beskidzki Klub Karate" z pominięciem otwartego konkursu ofert),

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,

 • wyrażenia zgody na kasację samochodu osobowego marki Daewoo Lanos o nr rej. KSU K399 Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja  w Jordanowie,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • wykonania uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2017 rok,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia stołówki szkolnej z dotychczasowym podmiotem,

 • powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów  z terenu powiatu suskiego,

 • zlecenia realizacji zadania publicznego („Beskidzkiemu Klubowi Karate”,  z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „4 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży”, zgodnie ze złożoną przez wnioskodawcę ofertą),

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału  z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski,

 • określenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 • podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2017 roku,

 • wynajmu lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Suskiego,

 • wyrażenia zgody na złomowanie samochodu osobowego marki Fiat Siena o nr rej. KSU L599 Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Zaakceptował ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych  w Stryszawie do kategorii dróg gminnych.

 • Wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej dot. remontu drogi powiatowej  nr 1695 K Zawoja – Przysłop – Stryszawa.

 • Przyjął do wiadomości treść sprawozdania z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej w roku 2016.

 • Wyraził zgodę na zlecenie dokumentacji technicznych celem złożenia wniosków w programach:

a) rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,

b) wykorzystania środków rezerwy subwencji ogólnej (projekt mostowy).

 • Przyjął sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego oraz w podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego za 2016 r.

 • Odpowiednio do wniosku wójta gm. Jordanów w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1683 K w Toporzysku, wyraził zgodę na przyznanie dofinansowania w wysokości 10% wartości inwestycji (po rozstrzygnięciu procedury przetargowej).

 • Wyraził zgodę na współorganizację Gali Sportowej z okazji podsumowania plebiscytu „Sportowiec roku 2016”, podczas której wręczone zostaną również Nagrody Powiatu Suskiego.

 • Zaakceptował przedstawione przez dyrektorów propozycje podziału środków  na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2016/2017.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 115-118)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008