aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 07 kwiecień 2017 Odsłony: 3101

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok (4 uchwały),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej, pierwszej umowy najmu 1200 m2 powierzchni nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 9972/7 w Suchej Beskidzkiej oraz drogi dojazdowej do tej części o pow. 236,49 m2 z dotychczasowym podmiotem, na okres 5 lat,

 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów z terenu powiatu suskiego w 2016 roku,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I  im. Marii Skłodowskiej – Curie (do podpisania umowy współpracy z Politechniką Krakowską),

 • zawarcia umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów RPO WM na lata 2014 – 2020 w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach zawodowych,

 • wyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań związanych  z prowadzeniem eksperymentu w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego  w Jordanowie,

 • wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej  w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 119 z dotychczasowym najemcą,

 • zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024”,

 • weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2016 rok dla szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych,

 • wyrażenia zgody na ustalenie w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

 • zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”, realizowanego w ramach działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR RPO WM na lata 2014 – 2020,

 • zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”, realizowanego w ramach działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR RPO WM na lata 2014 – 2020,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali lekcyjnej nr 10 o pow. 16 m2 z dotychczasowym podmiotem,

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,

 • uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. H. Kołłątaja w Jordanowie,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do powiatu suskiego, przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi na drogach powiatowych powiatu suskiego,

 • ogłoszenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu suskiego, położonych w Jordanowie,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą,

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016,

 • przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2016 rok.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina.

 • Zaakceptował zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Suskim a Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie do realizacji Programu „Szkolny Klub Sportowy”.

 • Postanowił wyasygnować kwotę 500 zł na dofinansowanie udziału Zespołu Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w Targach Edukacyjnych.

 • Odpowiednio do wniosku dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na objęcie patronatem oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 2 500 zł na organizację i zakup nagród dla laureatów Konkursu Geograficznego i Maratonu Matematycznego. Powyższa kwota zostanie wyasygnowana ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczyciel.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na zastosowanie w 2017 roku innych niż w cenniku cen dla trzech gmin tj. gm. Bystra- Sidzina, gm. Ślemień oraz gm. Lanckorona.

 • Postanowił zlecić wycenę nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Szpitalnej 8d oraz ustalić byłych właścicieli lub ich spadkobierców, którym przysługuje prawo do jej zwrotu.

 • Odpowiednio do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej postanowił zakupić 3 alkomaty stacjonarne AL4000V LCD (przeznaczone do użytkowania w miejscach publicznych nieodpłatnie) oraz 6 paczek słomek na potrzeby Komendy.

 • Postanowił skierować do GDDKiA kolejną propozycję kompromisową, polegającą na zawarciu porozumienia w sprawie przekazania w zarząd czasowy odc. drogi powiatowej nr 1686 K Łętownia- Naprawa (dł. 530 m) w zw. z realizacją inwestycji pn. „budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok 721+170,00”. Po wykonaniu inwestycji wymaga się od GDDKiA oraz wykonawców naprawy odcinka drogi do skrzyżowania z drogą gminną w Naprawie Górnej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej na potrzeby powiatu suskiego, jego jednostek organizacyjnych oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 119 - 123)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008