aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 28 kwiecień 2017 Odsłony: 2248

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 30 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok (5 uchwał),

 • ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,

 • wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, dyrektora Zespołu Szkół  im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,

 • powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,

 • udzielenia Pani Małgorzacie Mirocha upoważnienia w sprawach związanych z organizacją Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,

 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie kompleksowej dokumentacji osuwisk w Osielcu Górnym.

 • Wyraził zgodę na wykonanie remontu cząstkowego dróg na terenie Jordanowa  w trybie bezprzetargowym.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej zw. z unieszkodliwianiem  i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności związanych z budową nowego przyłącza gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 • Odpowiednio do wniosku Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej, wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem oraz dofinansowanie działania pt. „Regionalne Spotkania z Tradycją”, w tym XI Przeglądu Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich w wysokości 1 500 zł (ze środków przeznaczonych na kulturę).

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1695 K Zawoja- Przysłop- Stryszawa.

 • Postanowił wprowadzić ograniczenie wjazdu pojazdów ciężkich na drodze powiatowej nr 1688K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka, poprzez umieszczenie znaku zakazu wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 15 t.

 • Wyraził zgodę na złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 5. Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami w kwestii usuwania azbestu.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na zastosowanie10% zniżki za wynajem torów pływackich w basenie sportowym  dla uczestników obozu organizowanego w Suchej Beskidzkiej w dn. od 5 do 14 maja 2017 r. (I zgrupowanie) i w dn. od 23 do 31 maja 2017 r. (II zgrupowanie),

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg powiatowych w 2017 roku.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnawa Dolna.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 124-127)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008