aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 07 czerwiec 2017 Odsłony: 1900

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu   w okresie międzysesyjnym tj. od 25 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  i placówek oświatowych powiatu suskiego,

 • ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna  i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,

 • ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Kreatywny uczeń- profesjonalista w zawodzie”, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów- SPR RPO WM na lata 2014-2020,

 • wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów- SPR RPO WM na lata 2014-2020,

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Białka.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, wyraził zgodę na dofinansowanie udziału szkolnego chóru Bel Canto w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Akademia Chóralna”  w wysokości 2 520,00 zł (ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

 • Postanowił, iż we współpracy z gm. Stryszawa w pierwszej kolejności będzie przeprowadzony remont odcinka  (800 m) drogi P 1699 K Moszczanica- Ślemień- Lachowice  w m. Kurów. Kwestię remontu odcinka  drogi P 1697 Kuków - Lachowice- Koszarawa w m. Lachowice  pozostawia się otwartą, jednakże uzależnia od możliwości finansowych powiatu.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora DWD w Sidzinie, wyraził zgodę na obniżenie kosztów pobytu grupy uczestników biwaku ZHP w Domu Wczasów Dziecięcych  w Sidzinie.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy udostępnienia nieruchomości w celu posadowienia na niej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

 • Zatwierdził arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 oraz zaakceptował propozycje rozstrzygnięć zgłaszanych przez dyrektorów wniosków do organizacji roku szkolnego 2017/2018.

 • Wyraził zgodę na czasowe zwiększenie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu ( posiedzenia 128 - 131)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008