aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 lipiec 2017 Odsłony: 1910

Sprawozdanie starosty suskiego z prac zarządu powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 25 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (4 uchwały),

 • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego,

 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • zmiany uchwały Zarządu Powiatu Suskiego z dn. 05.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych  i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą  o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej współorganizowanych i współfinansowanych przez powiat suski w roku 2017,

 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia upoważnienia dla p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznania i korzystania ze służbowej karty płatniczej przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także zasady rozliczenia płatności dokonywanych przy ich wykorzystywaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości  i gospodarności dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,

 • zatrudnienia na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  w Suchej Beskidzkiej,

 • wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do powiatu suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na kasację samochodu osobowego marki Fiat Brava o nr rej. KSU 5H60 starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

 • zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej prowadzącej do budynku starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej,

 • zatwierdzenia „Diagnozy potencjału i indywidualnego zapotrzebowania liceum ogólnokształcącego oraz szkół zawodowych na potrzeby projektu w ramach RPO WM Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania koncepcji połączenia ul. Szpitalnej  z ul. Kościelną.

 • Zaakceptował propozycje dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów klas IV kończących naukę w roku szkolnym 2016/2017.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na zastosowanie 25% zniżki zawartej w karetach, które firma Fideltronik zakupi dla swoich pracowników.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie basenu w celu przeprowadzenia z nocy 22 na 23 czerwca 2017 r. imprezy sportowej – III Nocny Charytatywny Maraton Pływacki.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1686 K Łętownia- Naprawa do parametrów klasy technicznej GP na odcinku ok. 551 m od km 3+649 do km 4+200 (od granicy pasa drogi ekspresowej S7 do skrzyżowania  z drogą krajową nr 7) w m. Naprawa, gm. Jordanów.

 • Wyraził zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę z powiatu suskiego na Gm. Bystra- Sidzina w zw. z realizacją inwestycji pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K 1677 Zubrzyca- Sidzina- Bystra- Łętownia i K 1684 Jordanów - Mąkacz- Bystra”.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności cywilnej powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

 • Odpowiednio do wniosku Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dn. 29.06.2017 r. celem przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 • Wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z powiatem nowotarskim w sprawie realizacji projektu „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu” oraz pokrycia kosztów przewozu wychowanków SOSW w Makowie Podhalańskim  w wysokości 250 zł (ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

 • Wyraził zgodę na czasowe zwiększenie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej na stanowisku sekretarki o ½ etatu w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

 • Wyraził zgodę na przyznanie nagrody rzeczowej w wysokości do 400 zł brutto dla zdobywczyni drugiego miejsca w międzynarodowych zawodach strażackich Firefighter Combat Challenge.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostawę tablic rejestracyjnych, na okres dwóch lat.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 132 - 136)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008