aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 28 lipiec 2017 Odsłony: 1709

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 27 czerwca 2017 r. do 26 lipca 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (4 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (5 uchwał),

 • ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2017,

 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2017 r.

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu,

 • przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2016,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu  z Miejską Biblioteką Publiczną w Makowie Podhalańskim,

 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 lipca 2017 r.

 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 • złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu  nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 dotyczącego 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,

 • przyjęcia Regulaminu Komisji Stypendialnej powołanej w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,

 • powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego z siedzibą w Warszawie,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu z Gminą Sucha Beskidzka.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i SOSW w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2016/2017.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót zw. z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz  z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 • Zatwierdził przedstawione przez dyrektorów oddziały klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na roboty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie remontu Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 137-140)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008