aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 30 październik 2017 Odsłony: 1461

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 25 września 2017 r. do 25 października 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok (4 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok (5 uchwał),

 • powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2017,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez powiat suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Działanie 10.2. Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez powiat suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Działanie 10.2. Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w związku z realizacją przez powiat suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Działanie 10.2. Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,

 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego”, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

 • wyrażenia zgody na ustalenie w roku szkolnym 2017/2018 dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,

 • ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem,

 • zmiany załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 398.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

 • uchwalenia „Regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Suski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont pomieszczeń w budynku należącym do powiatu suskiego na ul. Mickiewicza 19 przeznaczonych pod wynajem na działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Placówka Terenowa w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i stacje robocze dla operatorów e-usługi, w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim” a także na zakup urządzeń drukujących.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej Budzów.

 • Wyraził zgodę na współpartycypację w kosztach wykonania prac zw. z poprawą poboczy razem z gm. Budzów w proporcji 1:1 (przy udziale powiatu 5 tys. zł).

 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu odcinka drogi nr 1686 K w m. Łętownia.

 • Wyraził zgodę na ponowne uruchomienie procedury przetargowej na budowę windy w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelnej 5b z modyfikacjami specyfikacji, które umożliwią uzyskanie korzystniejszej ceny ofert.

 • Wyraził zgodę na czasowe zwiększenie zatrudnienia w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o ¼ etatu na stanowisku sprzątaczki do końca roku kalendarzowego.

 • Postanowił przeznaczyć kwotę do 500 zł na zorganizowanie kolacji w budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej dla grupy z Ułan- Ude z Buriacji.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 149-153)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008