aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 13 grudzień 2017 Odsłony: 1564

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 26 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok (5 uchwał),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2017 rok (6 uchwał),

 • użyczenia dodatkowego pomieszczenia w budynku należącym do powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5 b w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na archiwum dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej o pow. 180 m 2 z dotychczasowym podmiotem,

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu suskiego w m. Jordanów ul. Mickiewicza 3 w 2018 roku przez organizację pożytku publicznego,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie pomocy dydaktycznych na rzecz Klubu Sportowego „BÓR” w Toporzysku,

 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  w 2018 roku,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla  w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
  w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu
  pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 22 z dotychczasowym najemcą,

 • umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku Powiatu Suskiego, przy  ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej z Powiatowym Urzędem Pracy,

 • rozwiązania umowy użyczenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w zakresie dotyczącym pomieszczeń biurowych użyczonych w budynku powiatu suskiego, przy ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na najem części powierzchni ściany w wiatrołapie przy głównym wejściu do budynku powiatu auskiego, przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na zamontowanie skrzynki pocztowej służącej do składania przez rolników zamówień na kolczyki dla zwierząt,

 • przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego (instalacje solarne),

 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim  w 2018 roku,

 • przyjęcia projektu budżetu powiatu suskiego na 2018 r.,

 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 1 grudnia 2017 r.,

 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostosowanie i poprawę jakości baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Juszczyn  i Grzechynia.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zadanie pod nazwą remont drogi powiatowej nr 1691 K Skawica - Warty - Juszczyn w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 • Wyraził zgodę na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1718 K Skawica- Rotnia- Juszczyn na kwotę 5 tys. zł. oraz przepustu w ciągu drogi powiatowej  nr 1697 K Kuków - Lachowie - Koszarawa na kwotę 20 tys. zł.

 • Udzielił upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz dyrektorowi Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Małopolska Chmura Edukacyjna  w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego – rekrutacja uczestników projektu”.

 • Wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych 4 godzin tygodniowo nauczyciela wspomagającego w Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 • Odpowiednio do wniosku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Makowie Podhalańskim wyraził zgodę na zakup pucharów dla uczestników 4 Powiatowego Festiwalu Tańca, przeznaczając na ten cel kwotę do 300 zł.

 • Wyraził zgodę na ponowne uruchomienie procedury przetargowej na budowę windy  w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelnej 5b.

 • Odniósł się pozytywnie do kwestii ustanowienia na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy, na czas nieoznaczony, prawa trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Suchej Beskidzkiej oraz o udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % z tego tytułu.

 • Wyraził zgodę na wykonanie w trybie awaryjnym zabezpieczenia korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1696 K w Stryszawie i nr 1710 K ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej. Koszty zabezpieczenia wynoszą odpowiednio dla drogi nr 1696 K – ok. 5,5 tys. zł, natomiast dla drogi nr 1710 K – ok. 30 tys. zł. Dodatkowo należy wykonać w wyżej wymienionych miejscach bariery ochronne. Wartość robót stanowi kwotę rzędu 11 tys. zł.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 154 - 159)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008