aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 15 listopad 2018 Odsłony: 902

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 12 października 2018 r. do 8 listopada 2018 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (4 uchwały),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali 26 o pow. 58 m² z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 19/95
 • o pow. 0,3163 ha, położonej w Juszczynie, stanowiącej własność powiatu suskiego, tj. grunt o pow. 1060 m2, zabudowanego budynkiem przeznaczonym do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • darowizny na rzecz powiatu suskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w Suchej Beskidzkiej,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim  w 2019 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim  w 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na ustalenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 15 listopada 2018 r.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie remontu ścianek wylotowych przepustu na drodze powiatowej nr 1715 K w m. Maków Podhalański oraz na drodze powiatowej nr 1693 K w m. Zawoja.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie wewnętrznej instalacji SSWiN oraz SSP w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelnej 5b.
 • Wyraził zgodę na współpartycypację w kosztach remontu chodnika o dł. 138 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1710 K – ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej (przeznaczając na ten cel kwotę 10 tys. zł. brutto),
 • Postanowił pozytywnie uzgodnić projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla wsi Skawica oraz Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych warunkowo
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont pomieszczeń  w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelnej 5b
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 201 - 204)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008