aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 17 grudzień 2018 Odsłony: 226

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 23 listopada 2018 r. do 12 grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (2 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (2 uchwały),
 • umorzenia części wkładu własnego uczestnika „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego”,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m²  z dotychczasowym najemcą,
 • ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych,
 • ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla  50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
 • ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,
 • ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2018 dla szkoły niepublicznej, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Dorosłych  w Jordanowie,
 • wyrażenia zgody na wyksięgowanie z ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego  w Suchej Beskidzkiej należności przejętej po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi,
 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m²  z przeznaczeniem na trening – piłka siatkowa,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie małej modernizacji CO polegającej na polepszeniu ogrzewania 3 sal lekcyjnych i hali.
 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie, wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin w placówce o 55 tygodniowo w okresie zimowym od 15.12.2018 r. do 09.03.2019 r.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 1-2)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008