aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 29 styczeń 2019 Odsłony: 2111

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 28 grudnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

  • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (2 uchwały),
  • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (3 uchwały),
  • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami,
  • powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
  • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych,
  • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej pn. „prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”, rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
  • zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez powiat suski w 2019 roku,
  • autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

  • Wyraził zgodę na przekazanie ufundowanego sprzętu sportowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie jako nagrody za zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie suskim (dziewczęta i chłopcy) w ramach Licealiady w roku szkolnym 2017/2018.
  • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarzdu (posiedzenia 5-7)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008