aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 18 marzec 2019 Odsłony: 1950

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 24 stycznia 2019 r. do 13 marca 2019 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (6 uchwał),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (6 uchwał),
 • wyrażenia zgody na wykonanie przez dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej zadań inwestycyjnych, realizowanych zgodnie  z projektem pt. „Rozbudowa i przebudowa części budynku warsztatów należącego do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla, położonego na działce 9972/7  w miejscowości Sucha Beskidzka”,
 • wyrażenia zgody na udostępnienie lokalu na cele mieszkania chronionego,
 • nieodpłatnego przekazania wersalki i telewizora na doposażenie mieszkania chronionego zlokalizowanego w budynku internatu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie ul. Banacha 1 prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne powiatu suskiego na 2019 r.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu i użyczenia z dotychczasowymi podmiotami,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu  z dotychczasowym najemcą,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja  w Jordanowie,
 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej,
 • wykonania Uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2019 rok,
 • ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej,
 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2018,
 • określenia sposobu podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski,
 • wyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań związanych  z prowadzeniem eksperymentu w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego  w Jordanowie w latach 2019-2024,
 • ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2018 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego,
 • powołania komisji oceniającej kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów  z terenu powiatu suskiego w 2018 roku,
 • wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomością, oznaczoną jako działka ewid. nr 7400, położoną w Makowie Podhalańskim, stanowiącą własność powiatu suskiego, będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy  w tym zakresie,
 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego w 2018 roku,
 • wyrażenia zgody na wykonanie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim prac inwestycyjnych zgodnie z projektem pt. „Wykonanie systemu oddymiania w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego” w budynku szkoły położonym na działce nr 6290 w miejscowości Maków Podhalański,
 • zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,
 • określenia formy i warunków zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na najem powierzchni pod automat spożywczy w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b,
 • określenia formy i warunków zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Zatwierdził przedstawioną przez dyrektorów ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących wysokości udzielanych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2018/19.
 • Zaakceptował przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Środowiska projekt porozumienia w sprawie pomocy finansowej w kosztach związanych z zadaniem pn. „Program zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”.
 • Przyjął sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej w 2018 roku.
 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie  i dostawę nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych na okres 2 lat lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zadanie związane z remontem dróg powiatowych nr 1669 K w m. Wysoka, 1690 K w m. Grzechynia  i 1684 K w m. Bystra Podhalańska.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – zabezpieczenie osuwiska  w m. Osielec.
 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu przepustu w m. Bieńkówka.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 8-15)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008