aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 16 maj 2019 Odsłony: 1466

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 25 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (2 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (3 uchwały),
 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej,
 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
 • określenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej działań zmierzających do wykonania drzwi wewnętrznych  w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz przebudowy schodów zewnętrznych,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego za rok 2018,
 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 • wyznaczenia przedstawiciela do Kapituły, przyznającej Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury  i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz honorowy tytuł „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”,
 • odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji,
 • uchylenia uchwały nr 106.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok,
 • wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomością, oznaczoną jako działka ewid. Nr 9671/8, położoną w Suchej Beskidzkiej, stanowiącą własność Gminy Sucha Beskidzka, w użytkowaniu wieczystym powiatu suskiego, będącą w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej oraz na zawarcie umowy w tym zakresie,
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 213 m2 oraz gruntu o powierzchni 276 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
 • zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
 • zatwierdzenia dwóch diagnoz potencjału i indywidualnego zapotrzebowania szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski na potrzeby realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 • wyrażenia zgody na złożenie przez powiat suski dwóch wniosków  o dofinansowanie projektów edukacyjnych  w ramach ogłoszonego konkursu  nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 dot. 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z wymianą kotłowni węglowej na olejowo-gazową w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
 • Wyraził zgodę na zakup i montaż w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej czujnika jakości powietrza z wyświetlaczem oraz możliwością odczytu danych dotyczących jakości powietrza przy użyciu smartfona.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont cząstkowy dróg powiatowych.
 • Wyraził zgodę na wykonanie awaryjnego remontu uszkodzonych korpusów drogowych DP 1677 K w m. Łętownia oraz DP 1696 K Stryszawa-Roztoki.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 21-23)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008