aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 05 wrzesień 2019 Odsłony: 482

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 13 czerwca 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r.


W okresie sprawozdawczym obejmującym 9 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (8 uchwał),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (9 uchwał),
 • wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomością, oznaczoną jako działka ewid. nr 9671/8, położoną w Suchej Beskidzkiej, stanowiącą własność Gminy Sucha Beskidzka, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego, będącą w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym zakresie,
 • ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019,
 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 lipca 2019 r.
 • rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu z dotychczasowym podmiotem,
 • scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w powiecie suskim i jego jednostkach organizacyjnych,
 • wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej działań zmierzających do adaptacji części korytarza na sekretariat szkolny w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Makowie Podhalańskim oraz terminu i sposoby jej wnoszenia,
 • wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu prawa trwałego zarządu między jednostkami
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 28,10 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami,
 • wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Tarnawie Górnej w terminie od września do grudnia 2019,
 • wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących wyposażeniem kotłowni w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2019 r.

 W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Zaakceptował propozycje dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat suski w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr 2018/19.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie budowy parkingu przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi powiatowej nr 1685 K Pcim - Łętownia - Jordanów w m. Łętownia.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do świadczenia e-usług w geodezji.
 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu ścianek przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1691 K w m. Skawica.
 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie uzupełnienia poboczy na drogach powiatowych: nr 1685 K w Łętowni, nr 1677 K w Sidzinie, nr 1703 K w Stryszawie, nr 1683 K w Toporzysku.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 28-36)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008