aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 17 sierpień 2012 Odsłony: 3151

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń (5 lipca, 10 lipca , 19 lipca , 24 lipca, 31 lipca 2012 r.)

zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego,

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2012 r. (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2012 r. (2 uchwały)

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 25.07.2012 r.,

 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,

 • w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane działką ewid. Nr 3669/ 11, położoną w Jordanowie, stanowiącą własność powiatu suskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja,

 • w sprawie:

  a) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej P. mgr Janowi Zadora,

  b) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej P. mgr Markowi Kwak,

  c) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej P. mgr Ewie Kawończyk,

  d) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołątaja w Jordanowie P. mgr Rafałowi Rapacz,

  e) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie P. mgr inż. Zbigniewowi Kołat,

  f) powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim P. mgr Grażynie Borzestowskiej

 • w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli w zakresie podstawy naliczania dotacji w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Juszczynie,

 • w sprawie zatwierdzenia programu działania i planu pracy na rok 2012 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadań, z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON za II kwartał 2012 r,

 • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych - droga powiatowa nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica,

 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego będącego własnością powiatu suskiego,

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez ZS im. W. Goetla w Suchej B. hali sportowej dla pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej Dekanatu Sucha Beskidzka,

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 21.08.2012 r.,

 • w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego. Jednocześnie postanowił udzielić dotacji Stowarzyszeniu Kulturalnemu Chór Bel Canto z Jordanowa -wykonawcy zadania publicznego w wysokości 1344 zł, ze środków przeznaczonych na kulturę w budżecie powiatu na 2012 rok.,

 • w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,

 • w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia o ½ etatu logopedy oraz 3/20 etatu rehabilitanta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej,

 • Pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych
  i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej powiatu suskiego,

 • Zatwierdził oddziały klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego na rok szkolny 2012/2013 – łącznie 34 oddziały,

 • Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały rady powiatu suskiego ws. zawarcia porozumienia z gminą Zawoja dotyczącego prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

 • Wyraził zgodę na przystąpienie przez powiat do projektu przewidującego założenie sieci infokiosków na terenie powiatu suskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013,

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Dańkowskiego w Jordanowie o zwiększenie budżetu szkoły,

 • Zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia do sporządzenia analizy kosztów utrzymania szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski,

 • Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Suskiego w sprawie

  a) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej B. zestawu RTG Siregraph CF 4466933 oraz aparatu RTG KS Edytor HFe 501,

  b) przekazania na rzecz powiatu suskiego budynku Kolegium Językowego w Suchej Beskidzkiej,

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Naprawa, położonego w jednostce ewidencyjnej Jordanów,

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej B. o zawarciu trzech pierwszych umów najmu na czas oznaczony do lat 3, z nowymi podmiotami,

 • Pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Suskiego w sprawie:

  a) założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie,

  b) nadania Statutu SSM Chrobacze w Jordanowie,

 • Wyraził zgodę ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Suskiego w kwocie 556 zł dla najlepszego sołtysa powiatu suskiego. Nagroda zostanie wręczona podczas podsumowania konkursu na najlepszego sołtysa Małopolski w Lachowicach, w dniu 05.08.2012 r.,

 • Wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla 10 najlepszych rolników z gmin powiatu suskiego, wręczanych podczas dożynek powiatowych 9.09.2012 r w Stryszawie. Środki na powyższy cel w kwocie do 1000 zł zostaną wyasygnowane z budżetu powiatu na 2012 r., ze środków przeznaczonych na pozostałą działalność (tzw. fundusz starosty),

 • Wyraził zgodę na pokrycie kosztów w wysokości 1200 zł + VAT, związanych z zajmowaniem stoisk handlowych podczas Targów Sztuki Ludowej przez 4 twórców z powiatu suskiego, zaproszonych do udziału w targach przez Fundację "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło. Powyższa kwota zostanie wyasygnowanaz budżetu powiatu na 2012 r.,ze środków przeznaczonych na promocję,

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie burmistrza miasta Maków Podhalański o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny położone w gminie Maków Podhalański,

 • W związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca – Łętownia:

  a) nie wyraził zgody na wykonanie robót dodatkowych związanych z ułożeniem dodatkowej grubości masy bitumicznej celem wyprofilowania nierówności,

  b) zaakceptował rozwiązanie dot. wyłączenia z realizacji zakresu objętego PFU części umocnień rowów korytkami betonowymi,

  c) zaakceptował roboty dodatkowe dotyczące napraw spękań i uszkodzeń nawierzchni bitumicznej, rozbudowy muru oporowego M2.1 o dodatkowy wspornik chodnikowy, ścianek czołowych na odkrytych w trakcie realizacji robót przepustów poprzecznych,

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 66,67,68,69,70)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008