aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 10 wrzesień 2012 Odsłony: 3335

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia (2 sierpnia, 10 sierpnia, 17 sierpnia, 27 sierpnia 2012 r.)

zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego za 2012 rok (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2012 rok (2 uchwały) ,

 • w sprawie wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z wnioskiem stwierdzenie w części nieważności decyzji burmistrza miasta Sucha Beskidzka z dnia 12 maja 2009 r. znak: RGN: 601107 257 09, zatwierdzającej podział działek ewid. Nr 94637 33, 94637 35, 94637 38 i 94637 51, położonych w Suchej Beskidzkiej, będących własnością skarbu państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste Polskim Kolejom Państwowym S.A.

 • w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej na zawarcie kolejnej umowy najmu z firmą Gobest sp. z o. o.,

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 244. 2012 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10.07.2012 r. odnośnie przeprowadzenia kontroli zleconej w Ośrodku Rehabilitacyjne - Edukacyjne - Wychowawczym w Juszczynie oraz powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia czynności kontrolnych,

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski, na okres 4 miesięcy tj. od 01.09.2012 r. - 31.12.2012 r.,

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie na okres 5 miesięcy tj. od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 ,

 • w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 205. 2012 z dnia 24.05.2012 r. odnośnie wyznaczenia nauczyciela P. Pawła Małysy do zastępowania P. Macieja Zimonia – dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w czasie jego nieobecności w pracy,

 • w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej P. mgr Januszowi Maciejowskiemu na okres 10 miesięcy tj. od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.,

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu suskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2012 r.

 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu suskiego,

 • w sprawie wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna – Polana na odcinku od km 10+630 do km 11+000,

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. W. Witosa kolejnych umów najmu pomieszczeń szkolnych z dotychczasowymi najemcami,

 • w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku likwidowanej placówki oświatowo – wychowawczej – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wałczy z filią w Suchej Beskidzkiej,

 • w sprawie powołania komisji do protokolarnego przekazania użyczonej nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawoja położonej w Zawoi Wałczy Nr 991,

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 0063/III/521/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5 B dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

  Zarząd podjął również następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 29.360,10 zł brutto na pokrycie kosztów wykonania poszerzenia jezdni do szerokości 5,8 - 5,9 mb., na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca – Łętownia,

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedur przetargowych na następujące zadania:

  a) renowacja rowów w ciągu dróg powiatowych,

  b) montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych,

  c) wykonanie dojazdów do obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr K 1669 w miejscowości Wysoka,

  d) odbudowa drogi powiatowej nr K 1687 Wieprzec - Skomielna Czarna,

 • Wyraził zgodę na powtórne uruchomienie procedury przetargowej na termomodernizację następujących obiektów użyteczności publicznej powiatu suskiego:

  1) Domu Pomocy Społecznej w Łętowni,

  2) ZS im. bł. ks. Dańkowskiego w Jordanowie,

  3) internatu ZS im. H. Kołatają w Jordanowie.

 • Zaakceptował zawarcie umowy zlecenia w przedmiocie nadzoru nad robotami związanymi z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1669 Jordanów Wysoka - Spytkowice na potoku Pożoga w miejscowości Wysoka,

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej o pokrycie kosztów wykonania prac związanych z naprawą kotła CO postanowił, że prace o których mowa zostaną sfinansowane ze środków szkoły. W przypadku gdy na koniec br. roku zabraknie środków w budżecie szkoły, zarząd rozważy ewentualne zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 3 000 zł.,

 • Rozpatrując wniosek komendanta powiatowego policji w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na poszerzenie zakresu wykorzystania przyznanej kwoty 10.000 zł, (na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie celem wykonania prac remontowych budynku oraz wokół budynku KPP w Suchej B.) o zakup wyposażenia tj. materiałów lub sprzętu techniki policyjnej,

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie wójta gminy Budzów o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka, Jachówka, Palcza, Baczyn, Zachełmna w gminie Budzów,

 • Rozpatrując ponownie wniosek mieszkanki Jordanowa o wyrażenie zgody na dysponowanie na cele budowlane działką ewid. Nr 36697 11 położoną w Jordanowie, stanowiącą własność powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja podtrzymał stanowisko wyrażone w uchwale nr 234.2012 z dnia 05.07.2012 r. (odmowa),

 • Rozpatrując ponownie wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podtrzymał wcześniejsze stanowisko wyrażone na posiedzeniu w dniu 01 marca 2012 r.,

 • Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały rady powiatu suskiego w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej do komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Neurologicznego Szpitala Rejonowego w Suchej B. Do komisji konkursowej zarząd proponuje radną P. Zofię Wągiel - jako przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

 • Udzielił upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie podstawy naliczania dotacji w Ośrodku Rehabilitacyjne - Edukacyjne - Wychowawczym w Juszczynie, w latach 2010, 2011 oraz I półrocze 2012 podinspektorowi ds. kontroli jednostek organizacyjnych powiatu suskiego oraz inspektorowi wydziału edukacji i zdrowia tutejszego urzędu,

 • Udzielił P. Ewie Kawończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej B. pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem, podpisania umowy finansowej oraz składania oświadczeń woli, jak również do prowadzenia w imieniu powiatu suskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach projektu partnerskiego szkół: „Uczenie się przez całe życie -Program Comenius",

 • Udzielił upoważnienia dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski oraz SOSW w Makowie P. do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem i bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy. Upoważniono dyrektorów do występowania przed organami administracji publicznej i innymi podmiotami jako inwestor w stosunku do nieruchomości będącej w zarządzie danej szkoły/ jednostki, stanowiącej własność powiatu suskiego. Prawo do występowania uzależnione jest każdorazowo od pisemnego uzgodnienia z zarządem treści takiego wystąpienia. Upoważnienia zostały wydane na okres od dnia 01.09.2012 r. na czas powierzenia stanowiska dyrektora lub odwołania umocowania w formie pisemnej,

 • W związku ze zleceniem dodatkowych pomiarów przez inspektora nadzoru odroczył wniosek firmy Dromil o potwierdzenie realizacji przekroczeń ilości (ok. 6. 976,50 m2) nawierzchni celem zakończenia realizacji zadania wynikającego z umowy nr W3432/3/2010 z dnia 06.04.2010 r.,

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania robót: zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia – Pewelka – Hucisko poprzez wybudowanie muru oporowego i zabezpieczenie korpusu drogi i dna potoku w miejscowości Hucisko,

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół im . W. Witosa w Suchej B. wyraził zgodę na zawarcie pierwszych umów najmu pomieszczeń szkolnych z nowymi najemcami,

 • Przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej B. o zawarciu trzech umów najmu całej hali sportowej z jednym nowym oraz z dwoma dotychczasowymi najemcami,

 • Rozpatrując wniosek dyrektora ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie zaakceptował następującą strukturę zatrudnienia w SSM: dyrektor ZS i SSM, główny księgowy ZS i SSM, referent finansowy ZS i SSM, recepcjonista SSM (2 stanowiska) – sekretarka ZS i starszy referent ZS. Negatywnie, natomiast odniósł się do części wniosku odnośnie zatrudnienia w jednostce sprzątaczki w wymiarze ½ etatu oraz przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektora oraz recepcjonistek w/w placówki oświatowej,

 • Rozpatrzył wnioski dyrektorów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski na rok szkolny 2012/2013,

 • Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS im. W. Witosa w Suchej B. w sprawie umorzenia należności wynikającej z zadłużenia,

 • Wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użyczenia zawartej w dniu 01.01.2010 r. pomiędzy powiatem suskim, a Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Zawoi filia w Suchej Beskidzkiej,

 • Ponownie rozpatrzył wniosek firmy Dromil dotyczący zapłaty za wykonanie dodatkowej ilości nawierzchni asfaltowej na modernizowanym odcinku drogi Zubrzyca – Łętownia. Uznał pomiary wykonane przez inspektora nadzoru i zaakceptował protokół konieczności na wykonanie dodatkowej nawierzchni asfaltowej w ilości 4725 m2 za kwotę 198186,55 zł. Wyraził również zgodę na podpisanie stosownej umowy z wykonawcą.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 71,72,73,74)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008