aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 25 październik 2012 Odsłony: 3458

W okresie sprawozdawczym obejmującym 7 posiedzeń (31 sierpnia, 7 września, 21 września, 28 września, 5 października, 9 października, 17 października 2012 r. )

Zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • ws. zmian w budżecie powiatu suskiego na 2012 rok (5 uchwał) ,
 • ws. zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2012 r. (7 uchwał) ,
 • ws. wyznaczenia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej,
 • ws. przyznania dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej,
 • ws. przejęcia przez powiat suski mienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy z filią w Suchej Beskidzkiej,
 • ws. użyczenia gminie Zawoja części wyposażenia i środków trwałych do użytkowania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zawoi Wełcza,
 • ws. przekazania wyposażenia oraz środków trwałych do użytkowania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Suchej Beskidzkiej,
 • ws. ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5B,
 • ws. zatwierdzenia etatów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 B,
 • ws. ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 10 października 2012 r.
 • ws. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5 B dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 • ws. upoważnienia P. mgr inż. Krzysztofa Kołacza – sekretarza powiatu do reprezentowania powiatu w sprawach związanych z realizacją umowy darowizny składników mienia ruchomego likwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, stanowiącego własność województwa małopolskiego,
 • ws. darowizny obrazów dla Fundacji „Dla Ciebie Dla Mnie Dla Nas”,
 • ws. przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Skawica-Rotnia-Juszczyn w miejscowości Juszczyn,
 • ws. wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane działką ewid. nr 3669/11, położoną w Jordanowie, stanowiącą własność powiatu suskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołatają,.
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej z Fundacją Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu „FROWiS” z siedzibą w Krakowie, ul. Kielecka nr 2.
 • ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród starosty suskiego w roku 2012,
 • ws. ustalenie opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Chrobacze” w Jordanowie,
 • ws. uchylenia Uchwały Nr 0063/II/531/06 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 19.04.2006 r. w sprawie obowiązywania pełnomocnictw udzielonych zarządcy nieruchomości,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z tym samym podmiotem,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą,
 • ws. wyrażenia zgody na wynajem sektora hali sportowej przez ZS im. W. Goetla w Suchej B. dotychczasowym podmiotom,
 • ws. określenia trybu postępowania w szczególnych przypadkach przy realizacji projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszaru Natura 2000, Powiatu Suskiego”,
 • ws. upoważnienia wójta gminy Jordanów do występowania w imieniu zarządu powiatu przed urzędami i organami administracji publicznej w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę: 1) chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów w Łętowni, 2) chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr K 1683 Jordanów-Toporzysko- Sidzina na długości 1156,1 m. w miejscowości Toporzysko,
 • ws. wyrażenia zgody na dysponowanie działką ewid. nr 9671/8, położoną w Suchej Beskidzkiej, stanowiącą własność gminy Sucha Beskidzka w użytkowaniu wieczystym powiatu suskiego, na cele budowlane,
 • ws. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej z dnia 16.10.2012 r.,
 • ws. wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie o stwierdzenie w części nieważności decyzji Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 15 maja 2009 r. znak: RGN. 60110/ 26/ 09, zatwierdzającej podział działki ewidencyjnej nr 9463/ 36, położonej w Suchej Beskidzkiej, będącej własnością skarbu państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste Polskim Kolejom Państwowym S.A.,
 • ws. przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.,
 • ws. przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za III kwartał 2012 r.,
 • ws. ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
 • ws. upoważnienia wójta gminy Zembrzyce do występowania w imieniu zarządu powiatu przed urzędami i organami administracji publicznej w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr K 1702 Kuków – Krzeszów – Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu sali gimnastycznej z dotychczasowymi najemcami przez okres 3 lat

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie burmistrza miasta Maków Podhalański o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kojszówka,
 • Negatywnie rozpatrzył wniosek ws. montażu dwóch progów zwalniających na ul. Makowska Góra w Makowie Podhalańskim,
 • Wyraził zgodę na dofinansowanie w 2012 r. budowy 360 m chodnika w rejonie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Juszczynie, w wysokości 30 % wartości inwestycji tj. 109.029,65 zł brutto w ramach zadania pn. „Budowa chodnika od 0 + 100 do 0 + 520, sieci kanalizacji deszczowej od km 0 + 158,8 do km 0 + 520, remont zjazdów indywidualnych oraz umocnienie wylotu przepustu drogowego w km 0 + 158,8 przy drodze powiatowej Juszczyn – Skawica – Rotnia”,
 • Wyraził zgodę na przystąpienie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poprzez opracowanie projektu drogowego i złożenie wniosku na dofinansowanie robót związanych z: remontem fragmentu drogi powiatowej Kuków – Krzeszów – Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna, fragmentu drogi powiatowej nr K 1685 Pcim – Łętownia – Jordanów w miejscowości Jordanów, fragmentu drogi powiatowej - ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej,
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013,
 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej o zastosowaniu 10% zniżki dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej korzystających z programów: „Pływanie dla zdrowia” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”, realizowanych na suskim basenie,
 • Wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania Ogólnopolskiego Konkursu rzeźbiarskiego „Patroni naszych kościołów w sztuce ludowej” z 800 zł na 1500 zł. Przyznana dodatkowo kwota 700 zł będzie pochodzić ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na kulturę,
 • Zaakceptował zmianę formuły wydatkowania przeznaczonych przez powiat środków (kwoty 1500 zł) na organizację imprezy Babiogórska Jesień w Zawoi,
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektor ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim o zawarciu pierwszej umowy najmu sali gimnastycznej, z przeznaczeniem na prowadzenie spotkań siatkarskich,
 • Wyraził zgodę na zorganizowanie na okres od 01.10.2012 r. do 31.08.2012 r. zastępstwa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej w związku z urlopem dla poratowania zdrowia pracownika – pedagoga. Godziny rozdysponowane będą pomiędzy pracowników poradni,
 • Wyraził zgodę na przydział 32 godz. nocnych w Internacie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2012/2013,
 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego, czwartego oddziału szkolnego w ZS im. W. Goetla w roku szkolnym 2012/2013,
 • Wyraził zgodę na objęcie patronatu nad organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej B V Jubileuszowym Maratonem Matematycznym oraz Konkursem plastycznym „Geometria przede wszystkim …”. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 2.000 zł (ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli), na ufundowanie nagród i poczęstunek dla uczestników.
 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa o nieodpłatne udostępnienie sali B1 w Budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5B,
 • Postanowił przekazać Komisji Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wniosek firmy Kolczykowa Sp. z o. o., o montaż skrzynki pocztowej w holu budynku powiatu przy ul. Kościelnej 5b, celem przeanalizowania i zaopiniowania,
 • Negatywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie kosztów postępowania sądowego z zakresu prawa pracy,
 • Przyjął do wiadomości i uznał za właściwe działanie Wydziału Finansów tut. urzędu w przedmiocie dochodzenia od placówki – Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
 • Negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odnośnie podniesienia niwelety drogi powiatowej nr 1713 – ul. Zamkowa w Suchej B. o ok. 0,50 m,
 • Wyraził zgodę na zrealizowanie zajęć dydaktycznych przypadających 02.11.2012 r. (piątek) w dniu 06.10.2012 r. (sobota) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,
 • Rozpatrując wniosek PKP S.A. poinformował wnioskodawcę, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez SKO w Krakowie, nie będą podejmowane decyzje w kwestii ustalenia i wypłaty odszkodowania,
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu z nowym najemcą,
 • Przyjął do wiadomości oraz pozytywnie ocenił rozwiązanie odnośnie zagospodarowania materiałów z odzysku w ramach realizacji inwestycji „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Suskiego”.,
 • Zaakceptował sprawozdanie z działalności Krytej Pływali w Suchej Beskidzkiej, za okres za okres 01.01 - 31.08.2012 r.,
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie burmistrza miasta Jordanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Jordanów,
 • Wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 2.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej - zwycięzcy we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych. Powyższa kwota zostanie wyasygnowana ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na kulturę fizyczną,
 • Zadecydował, że wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o zwiększenie budżetu jednostek zostaną rozpatrzone po rozliczeniu budżetu za III kwartał,
 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy zlecenia w przedmiocie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Naprawa,
 • Wyraził zgodę na zawarcie z dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej umowy najmu pomieszczenia (pokój nr 25/ 2, o pow. 16, 06 m²), zlokalizowanego na parterze w budynku powiatu przy ul. Kościelnej 5b w celu realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • Rozpatrując wniosek LGD „Podbabiogórze” o przedłużenie umowy najmu lokalu postanowił przedłożyć radzie powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem,
 • Wyraził zgodę na objęcie patronatem uroczystości patriotyczno – historycznej, która odbędzie się w ZS w Skawicy oraz jej współorganizację i wyasygnować na ten cel kwotę 500 zł.
 • Zapoznał się z treścią wniosków przedłożonych przez komisje rady powiatu i przekazał je do odpowiednich wydziałów celem przeanalizowania i adekwatnego działania.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 75,76,77,78,79,80,81)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008