aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 30 listopad 2012 Odsłony: 3199

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 23 października do 26 listopada 2012 r.

W okresie sprawozdawczym zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • ws. zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2012 rok (3 uchwały)
 • ws. zmian w budżecie powiatu suskiego na 2012 rok (2 uchwały),
 • ws. przeznaczenia lokali do oddania w najem,
 • ws. realizacji projektu „Krok do jakości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. H. Kołatają w Jordanowie kolejnych umów najmu sali gimnastycznej z dotychczasowymi podmiotami,
 • ws. wytypowania przedstawicieli podmiotu tworzącego do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • ws.powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • ws. zawarcia umowy użyczenia z Województwem Małopolskim dot. części zabudowanej nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej,
 • ws. powołania komisji do protokolarnego przejęcia użyczonej powiatowi suskiemu, części budynku o pow. użytkowej 1091,19 m2, zlokalizowanego na działce ewid. nr 9788/6 o pow. 0,1656 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej, a następnie jej przekazania – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej – do używania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • ws. przyjęcia projektu budżetu powiatu suskiego na 2013 r.,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z Miejskim Klubem Sportowym „Babia Góra”,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu hali sportowej z Klubem Sportowym „Dąb” z siedzibą w Sidzinie,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z Ludowym Klubem Sportowym „Jordan”,
 • ws. ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 10.12.2012 r.

Uchwały zarządu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 10.000 zł na dokończenie programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Powyższa kwota zostanie wyasygnowana z rezerwy budżetu powiatu.
 • Zaakceptował konieczność przydzielenia 10 godzin tygodniowo w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Godziny zostaną zwiększone od 1 listopada 2012 r.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie rokowań z właścicielami nieruchomości w sprawie wysokości odszkodowań w związku z wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego działek ewid. nr 2465/ 1 i 2468/ 4, zajętych pod budowę mostu – przepustu żelbetonowego w ciągu drogi powiatowej nr K 1711 ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej,
 • Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na komponenty - pierwszy (montaż czujek pożarowych, świetlików i klap dymowych oraz centrali oddymiania z instalacjami powiadamiającymi i sterującymi w pawilonach A, B i C) i drugi (wymiana drzwi oddzielenia pożarowego) o wartościach inwestorskich odpowiednio 80 i 140 tys. zł. w DPS w Makowie Podhalańskim,
 • Wyraził zgodę na kontynuowanie dzierżawy wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia – Pewelka – Hucisko w miejscowości Hucisko,
 • Postanowił wystąpić do rady miasta Jordanów i Maków Podhalański z wnioskiem o wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości – gruntu, budynku i budowli – na których prowadzona jest działalność szpitali,
 • Rozpatrując wniosek Komendanta Maltańskiej Służby Medycznej o. Sucha Beskidzka wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b, celem przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu suskiego,
 • Przyjął do wiadomości informację na temat rozliczenia finansowego XIII Powiatowego Konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”,
 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni Małopolskiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu, w dniu 10 listopada br. basenu w Suchej Beskidzkiej dla przeprowadzenia zawodów dla dzieci w wieku 11 – 13 lat w ramach cyklu zawodów „Sobota Pływacka – Zawody w Wszechstronności Stylowej o Puchar Prezesa MOZP”,
 • Upoważnił dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej B., do wykonywania wszystkich czynności związanych z umową użyczenia części budynku po byłym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, zawartą pomiędzy województwem małopolskim, a powiatem suskim,
 • Wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 30 % budowy chodnika w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej,
 • Wyraził zgodę na podnajem lokalu nr 25/2 o pow. 16 m2 zlokalizowana w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5 b w Suchej Beskidzkiej stowarzyszeniu Polski Związek Niewidomych Koło w Suchej Beskidzkiej,
 • Pozytywnie uzgodnił w całości projekt tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bieńkówka, Jachówka, Palcza, Baczyn, Zachełmna w gm. Budzów, w części obejmującej zasady lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych i wewnętrznych,
 • Wyraził zgodę na postawienia mammobusu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5 b., w dniach 7.12.2012 r. i 10.12.2012 r. w godzinach 1000 -1300, 1400 -1800,
 • Postanowił skierować kolejne wezwanie o zwrot części bonifikaty udzielonej od sprzedaży lokalu mieszkalnego, wyznaczając na powyższe 3-miesięczny termin,
 • Postanowił wystąpić do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 82, 83,84,85,86)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008