aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 07 styczeń 2013 Odsłony: 3447

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 28 listopada do 21 grudnia 2012 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • ws. zmian w budżecie powiatu suskiego na 2012 rok, (3 uchwały)
 • ws. zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok (4 uchwały)
 • ws. przeznaczenia lokalu do oddania w najem,

 • ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu z dotychczasowym podmiotem,

 • ws. upoważnienia wójta gminy Stryszawa do występowania w imieniu zarządu powiatu przed urzędami i organami administracji publicznej,

 • ws. przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego,

 • ws. ogłoszenia konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej kandydatów,

 • ws. określenia trybu postępowania w przypadkach rozbudowy, istotnych zmian instalacji solarnych realizowanych w ramach projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy, jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego”,

 • ws. zmiany cennika usług w samorządowym zakładzie budżetowym powiatu suskiego – Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,

 • ws. ogłoszenia otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców naturalnych”,

 • ws. ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle, psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie,

 • ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnoprawnych intelektualnie,

 • ws. przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z PFRON-u w 2012 r.,

 • ws. ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2013 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia,

 • ws. rozłożenia na raty należności pieniężnej Spółdzielni Socjalnej „Maja”,

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej o zwiększenie dotacji postanowił zwiększyć ją o kwotę 40.000 zł. w miesiącu grudniu 2012 r.,

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej w związku z budową podnośnika hydraulicznego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej,

 • Zaakceptował regulamin postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

 • Rozpatrując kolejny wniosek o wypłatę rekompensaty za działkę ewid. 4893/22, położoną w m. Grzechynia, postanowił poinformować wnioskodawczynię, o braku prawnych możliwości wypłaty odszkodowania,

 • Wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z dnia 21.09.2012 r., dotyczącego pełnienia przez gminę Maków Podhalański funkcji zarządcy drogi powiatowej drogi Skawica-Rotnia-Juszczyn w m. Juszczyn w czasie prowadzenia robót zw. z budową chodnika dla pieszych, do dnia 14.12.2012 r.,

 • Wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia z gm. Budzów, zmieniającego wartości kwot na wykonanie zadań tj. przesunięcie kwoty 50.000 zł przeznaczonej na wykonanie chodnika w m. Bieńkówka, na wykonanie chodnika w m. Jachówka,

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie burmistrza Miasta Makowa Podhalańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących m. Wieprzec i m. Żarnówka, oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. planów zagospodarowania przestrzennego,

 • Pozytywnie uzgodnił projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zembrzyce,

 • Wyraził zgodę na zmianę sposobu wydatkowania kwoty 30.000 zł, przeznaczonej na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej i przeznaczenia części tej kwoty tj. 4.000 zł na zakup opon i radiostacji,

 • Rozpatrując wniosek firmy ELTEL Networks S.A. wyraził zgodę na lokalizację słupa i przebieg sieci teletechnicznej, za odpłatnością (dotyczy działki w obrębie ZS im. W. Goetla oraz starostwa przy ul. Kościelnej) ,

 • Zaakceptował zamiar zawarcia przez dyrektora ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu pokoju nr 7, przy zastosowaniu zaproponowanej stawki czynszu,

 • Przyjął do wiadomości:

  a) informację dyrektora ZS im. W. Goetla W Suchej Beskidzkiej o zawarciu kolejnej umowy najmu hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,

  b) zawiadomienie dyrektora ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalański o zawarciu pierwszej umowy najmu sali gimnastycznej z nowym najemcą,

  c) informację dyrekcji ZS im. H. Kołatają w Jordanowie o zawarciu kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu z Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczą z siedzibą w Suchej B.

 • Upoważnił P. Jana Woźnego – wicestarostę suskiego do prowadzenia negocjacji z burmistrzem miasta Maków Podhalański ws. wykonania objazdu przez drogę gminną na czas realizacji zadania pn. „Budowa dwóch obiektów mostowych nad potokiem Grzechynka w miejscu istniejących obiektów w km 3 + 580 oraz w km 3 + 650 w ciągu drogi powiatowej nr K 1690 w miejscowości Grzechynia”.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 87,88,89)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008