aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 01 luty 2013 Odsłony: 3362

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 28 grudnia 2012 r. do 28 stycznia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sp. zmian w budżecie powiatu suskiego na 2012 rok,

 • w sp. zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2012 rok (2 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie, kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku internatu szkoły, z dotychczasowym najemcą,

 • w sp. zatwierdzenia finansowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, współorganizowanych i dofinansowywanych przez powiat suski w roku 2013,

 • w sp. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2013 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia,

 • w sp. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne powiatu suskiego na 2013 rok w zakresie pomocy społecznej,

 • w sp. autopoprawki do projektu budżetu powiatu suskiego na 2013 rok,

 • w sp. przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2012,

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2012 roku,

 • w sprawie:

  a) rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne powiatu suskiego na lata 2013-2015 w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie,

  b) rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne powiatu suskiego na lata 2013-2015 w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnoprawnych intelektualnie”,

  c) rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców naturalnych”,

 • ws. rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2013 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia,

 • w sp. ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2012 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego,

 • w sp. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu hali sportowej z Klubem Sportowym Dąb,

 • w sp. realizacji projektu „Otwarte Wrota” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Przyjął do wiadomości informację o negatywnym rozpatrzeniu prośby zarządu powiatu w zakresie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości – gruntu, budynku i budowli, na których prowadzona jest działalność szpitali oraz wykorzystywanych na cele: nauki pływania, rehabilitacji wodnej i wysiłkowej oraz edukacji wodnej.,

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy o przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z F.H.U. „Granit-Centrum”, Usługi Pogrzebowe – Kamieniarstwo HenrykMirek,

 • Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzono wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Zawoi – Wilcznao dofinansowanie obozu narciarskiego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zawoi,

 • Postanowił wyasygnować kwotę 1 000 zł, ze środków przeznaczonych na kulturę na dofinansowanie uczestnictwa zespołu Gaspare Castiglione w XXXV Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu,

 • Zobowiązał naczelnika Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w/m do ustalenia z włodarzami gmin powiatu suskiego, lokalizacji infokiosków,

 • Wyraził zgodę na wznowienie redakcji „Biuletynu Podbabiogórskiego” od 2013 r.,

 • Wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin w okresie zimowym w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie (50 godzin tygodniowo, w tym 40 godzin – jazda na nartach, 10 godzin – dojazd) z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć nauki jazdy na nartach,

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, wyraził zgodę na przystąpienie jednostki do projektu multilateralnego MOVE,

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej do występowania z wnioskiem, podpisania umowy finansowej oraz składania oświadczeń woli, jak również do prowadzenia wszelkich czynności w imieniu powiatu suskiego, związanych z realizacją projektu : Program - Uczenie się przez całe życie, Comenius - Multilateralny Projekt Partnerski, MOVE - Motivation on Vocational Education w latach 2013-2015 r.,

 • Wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej z województwem małopolskim, a powiatem suskim oraz gminą Zembrzyce ws. współfinansowania przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obejścia Zembrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956”,

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej :

  a) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (12 spotkań – szkolenie personelu) w dniach, gdy nie będą odbywać się sesje, spotkania i uroczystości powiatowe,

  b) dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej w dniach 15, 16 styczeń br.

  c) dla Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, Zarząd Oddziału w Suchej Beskidzkiej w dniu 19.01.br.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne wynajęcie sali B1 w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościelnej 5b na przeprowadzenie walnego zebrania członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze" w dniu 31 stycznia 2013 r.,

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej o przyznanie nagród na dwudniowy turniej piłki siatkowej gimnazjalistów organizowany przez szkołę  wyraził zgodę na ufundowanie pucharów i medali za kwotę maksymalnie do 1 100 zł brutto, ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną,

 • Rozpatrując wniosek Rady Sołeckiej Skawica Centrum wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 500 zł ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną na zakup pucharów dla najlepszych zawodników VI Mistrzostw Amatorów Południowej Polski w skokach w Skawicy (K-20),

 • Przyjął sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego za 2012 rok,

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej związanej z ubezpieczeniem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w związku z realizacją „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy, jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego”

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 90,91,92,93)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008