aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 marzec 2013 Odsłony: 3276

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 29 stycznia 2013 r. r. do 27 lutego 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • ws. zmian w budżecie powiatu na 2013 r.,

 • ws. wykonania uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2013 r.,

 • ws. wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Suchej Beskidzkiej Sali Operacyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz 2-łóżkowej sali w Oddziale Chirurgicznym,

 • ws. wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski,

 • ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,

 • ws. przeznaczenia lokalu do oddania w najem ( dla Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) ,

 • ws. umorzenia wierzytelności z tytułu najmu pomieszczenia gospodarczego w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • ws. przystąpienia powiatu suskiego – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielił dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie projektu finansowanego ze środków POKL, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla realizacji pełnomocnictwa,

 • ws. wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,

 • ws. określenia wytycznych zarządu powiatu suskiego dotyczących dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zawierających maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia na rok 2013,

 • ws. podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku,

 • ws. wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn będących w posiadaniu Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • ws. zmiany uchwały Nr 306.2012 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 09.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej z dnia 16.10.2008 r.,

 • ws. podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa dwóch mostów nad potokiem Grzechynia w miejscu istniejących obiektów km 3+580 m oraz km 3+650 m w ciągu drogi powiatowej Nr K 1690 w miejscowości Grzechynia,

 • ws. wyrażenie zgody na zawarcie przez ZS im. K. Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Strzeleckim Obwodem Piechoty Górskiej z siedzibą w Bielsku – Białej,

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na postawienie mammobusu przy budynku starostwa powiatowego przy ul. Kościelnej 5b,

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej B., pełnomocnictwa na realizację projektu YOU ARE PART OF UNIVERSE finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”

 • Wyraził zgodę na refundację kosztów (ze środków przeznaczonych w budżecie na kulturę fizyczną) przejazdu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej B. na rejonowe zawody w piłce koszykowej w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych, w kwocie 650 zł. Wyraził także zgodę na pokrycie kosztów ośmiu wyjazdów na zawody rejonowe, przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski. Na powyższe cele wyasygnowane zostanie ok. 3.000 zł,

 • Wyraził zgodę na współorganizację zakończenia Małopolskiego Sezonu Narciarskiego 2013 oraz „Jubileuszowej XXV Ligi Dzieci i młodzieży w Narciarstwie Zjazdowym”. Na ten cel zostanie wyasygnowana kwota 2.000 zł, ze środków przeznaczonych w budżecie na kulturę fizyczną,

 • Przyjął sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej za 2012 rok oraz zapoznał się z informacją na temat rozliczenia otrzymanej w 2012 r. dotacji,

 • Wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu suskiego na 2013 r. (z rezerwy ogólnej) kwoty 10.000 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie z grupą młodzieży z Niemiec (szkoła w Stromberg),

 • Wyraził zgodę na poszerzenie zakresu rzeczowego modernizacji operatu ewidencji gruntów dla obrębu Naprawa, objętej umową z dnia 29.08.2012 r. nr WI273.18.2012,

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w budynku starostwa przy ul. Kościelnej 5b, na przeprowadzenie powiatowego spotkania pszczelarzy,

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej o wygospodarowania pomieszczenia dla PINB z przeznaczeniem na zakładową składnicę akt,

 • Przyjął do wiadomości informację a temat wyników procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

 • wyraził zgodę na wprowadzenie do oferty kształcenia na rok 2013/2014 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej B., oddziału liceum ogólnokształcącego ze zwiększoną ilością zajęć wychowania fizycznego.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek o nabycie przez powiat suski nieruchomości położonych przy drodze powiatowej relacji Zawoja-Przysłop-Stryszawa lub zamianę na działkę o zbliżonej powierzchni nadającą się do zabudowy,

 • Zaakceptował przedstawioną korektę programu realizowanego przez ZOZ pn. „Profilaktyka chorób narządów rodnych z uwzględnieniem profilaktyki raka piersi” na lata 2011-2014 oraz przyjął do wiadomości sprawozdanie z realizacji programu za rok 2012,

 • Zatwierdził propozycję oferty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/14,

 • Zatwierdził propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przedstawioną przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,

 • Wyraził zgodę na wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w Makowie Podhalańskim na okres od 01.04.2013 r. do 30.10.2013 r, bez możliwości postawienia obiektu handlowego,

 • Wyraził zgodę na podniesienie niwelety drogi powiatowej nr 1713 ul. Zamkowa w Suchej B. o ok. 0,20 w związku z przebudową mostu kolejowego,

 • Wyraził zgodę na zamocowanie skrzynki, na ścianie w budynku starostwa przy ul. Kościelnej 5b, celem składania przez rolników zamówień na kolczyki,

 • Wstępnie ustalił warunki zatrudnienia dyrektora ZOZ w Suchej Beskidzkiej,

 • Rozpatrujące wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej:

  a) wyraził zgodę na czasowe zwiększenie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o 1 etat pedagoga, w okresie od 19.02.2013 r. do 05.04.2013 r.

  b) wyraził zgodę na zwiększenia zatrudnienia w poradni o ½ etatu, z przeznaczeniem na zatrudnienie logopedy

  c) negatywnie rozpatrzył wniosek o zwiększenie zatrudnienia pracowników administracji o ½ etatu,

 • wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł organizacji Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej i Anglojęzycznej oraz zakupu nagród dla laureatów konkursu,

 • zaakceptował propozycję podział środków na stypendia za I semestr przedstawioną przez dyrektora ZS im. W. Goetla w Suchej B.,

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 95,96,97)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008