aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 10 maj 2013 Odsłony: 3586

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 26 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2012 r.

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 rok. (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na rok 2013 r. (3 uchwały)

 • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu suskiego

 • w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej”.

 • w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

 • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej powiatu suskiego.

 • w sprawie nieodpłatnej współpracy przy corocznym opracowywaniu „Charakterystyki zasobów ludzkich dla powiatu suskiego”.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Przyjął informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

 • Zaakceptował wytyczne odnośnie zatrudniania na stanowiskach administracji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski.

 • Wyraził zgodę na objęcie patronatu na obchodami 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, organizowanymi z inicjatywy Szkolnego Koła Patriotycznego w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 600 zł, ze środków przeznaczonych na oświatę. Fundusze przeznaczone zostaną na nagrody i puchary dla laureatów konkursu.

 • Podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia na okres 5 lat szkolnych stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie P. mgr Maciejowi Zimoniowi oraz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim P. mgr Magdalenie Stanaszek.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim, zarząd wyraził zgodę na prowadzenie innowacji pedagogicznej – bezpieczeństwo publiczne w liceum ogólnokształcącym oraz finansowanie działań związanych z innowacją, polegającej na przyznaniu 2 godzin dodatkowych w 3 letnim cyklu kształcenia dla klasy I oraz klasy II liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2013/2014.

 • Postanowił wyasygnować kwotę 1 000 zł, ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych w ramach „Suskiej Majówki 2013”, która odbędzie się w dniach 30.04 – 05.05.2013 r.

 • Stosownie do wniosku burmistrza miasta Sucha Beskidzka dotyczącego dysponowania przez gminę Sucha Beskidzka działką ewid. 9788/ 7 na cele budowlane związane z wykonaniem ciągu pieszo – jezdnego, który obsługiwał będzie projektowany kompleks sportowy zarząd optuje za zamianą części przedmiotowej działki na część działki o nr ewid. 9622/ 22, zlokalizowanej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zaproponowano również, aby koszty podziału tej nieruchomości pokrył wnioskodawca.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie, z dniem 01 lipca 2013 roku wymiaru zatrudnienia  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej B. o ¼ etatu na stanowisku sekretarki.

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej upoważnienia do występowania z wnioskiem, jak również do prowadzenia wszelkich czynności w imieniu powiatu suskiego, związanych z przystąpieniem do konkursu pod nazwą „Twój adres: Planeta Ziemia”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 • Wyraził zgodę na wytypowanie uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej do programu „Poławiacze Pereł”, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach o wsparcie finansowe organizacji konferencji regionalnej dla dyrektorów i nauczycieli, poprzez sfinansowanie poczęstunku dla uczestników postanowił, że organizacja konferencji, o której mowa wyżej, zostanie sfinansowana w kwocie 1 500 zł ze środków Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, po czym zarząd powiatu dokona refundacji zwiększając budżet jednostki o stosowną kwotę.

 • Odpowiednio do wniosku Komendanta Powiatowego Policji postanowił wyasygnować kwotę 150 zł, ze środków na kulturę z przeznaczeniem na zakup pucharu dla najlepszej drużyny biorącej udział w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych.

 • Wyraził zgodę na czasowe zwiększenie wymiaru zatrudnienia (na zastępstwo) w Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej o 1 etat psychologa, od 29 kwietnia do 17 maja 2013 r.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański dla terenu Białka 3.

 • Pozytywnie zaopiniował zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bystra – Sidzina dla wsi Bystra i wsi Sidzina.

 • Rozpatrując wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie wyraził zgodę na zmniejszenie najmowanej powierzchni w budynku przy ul. Kościelnej 5b od 1 maja br.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzania 102,103,104,105)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008