Najważniejszym punktem III sesji Rady Powiatu Suskiego VII kadencji, która odbyła się w czwartek, 27 czerwca 2024 roku, było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2023 rok.
Zanim doszło do procedowania tego punktu porządku obrad starosta Józef Bałos omówił główne elementy raportu o stanie powiatu za rok 2023, przedkładanego – jak co roku – do zatwierdzenia przez radę. J. Bałos podkreślił, że podstawą prac kierowanych przez niego zarządów (zarówno w obecnej, jak i poprzednich kadencjach) jest stabilizacja finansowa powiatu, a drogą, która do tego prowadzi jest konsekwentna polityka polegająca na systematycznej spłacie dawnych, zaciągniętych przed laty przez ówczesne władze zobowiązań przy jednocześnie prowadzonej rozsądnej polityce inwestycyjnej i ciągłym pozyskiwaniu znacznych środków zewnętrznych. Dzięki temu w minionym roku przeznaczono rekordową w historii powiatu kwotę (25,5 mln zł) na duże inwestycje drogowe (przebudowy, remonty), kontynuowano zakrojony na szeroką skalę program scalania gruntów w Łętowni i Wysokiej, czy też podejmowano wiele inicjatyw rozwojowych w zakresie oświaty, a także w innych dziedzinach pozostających w gestii samorządu powiatowego. Po wystąpieniu starosty przeprowadzona została dyskusja, w której głos zabrali radni: Jan Świerkosz, Konrad Turchan oraz przewodniczący rady Jan Banaś, który podkreślił fakt, że powiat suski przez dziewięć ostatnich lat konsekwentnie zmniejsza swoje zadłużenie, co jest ewenementem wśród wielu innych samorządów. W przeprowadzonym głosowaniu rada jednogłośnie udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania.
Z kolei Dominika Żywczak, skarbnik powiatu, zaprezentowała sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu powiatu suskiego za ubiegły rok. Budżet powiatu za 2023 rok po stronie dochodów wykonano w wysokości 169 615 247,37 zł (106,88% planowanej kwoty), natomiast po stronie wydatków w wysokości 166 094 298,56 zł (98,83% planowanej kwoty). Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 3 520 948,81 zł. Także to sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie.
Na początku procedowania punktu porządku obrad dotyczącego udzielenia absolutorium głos ponownie zabrała Dominika Żywczak, przedstawiając zgromadzonym radnym informację o stanie mienia powiatu suskiego, a Jadwiga Czarny, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zaprezentowała stanowisko komisji na temat wykonania budżetu, wnioskując o udzielenie zarządowi absolutorium za zeszły rok. D. Żywczak przedstawiła także opinię Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu suskiego i informacji o stanie mienia powiatu, oraz opinię RIO w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium. Obie opinie były pozytywne.
Po przeprowadzeniu dyskusji, w której głos zabrali radny Piotr Talaga i starosta Józef Bałos, przystąpiono do głosowania. W jego wyniku Rada Powiatu Suskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Suskiego absolutorium za 2023 rok.