Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkursy: o nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych  AMICUS HOMINUM, a także o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZAŁY SOLI.

Nagroda Kryształy Soli ustanowiona została w 2005 r. dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Kategorie Nagrody Kryształy Soli:

  • Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024 – dla organizacji pozarządowej za całokształt wieloletniej (min. 10 lat) działalności, cieszącej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski. Organizacji, która tworzy pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosuje modelowe, niestandardowe metody służące rozwiązywaniu lub łagodzeniu potrzeb społecznych. Organizacji, która posiada zdolność budowania partnerstw wokół wspólnej sprawy i dla dobra wspólnego.
  • Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024 – dla organizacji pozarządowej, która animuje życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego. Organizacji, która trafnie definiuje oraz zaspokaja potrzeby Małopolan w różnych obszarach życia wspólnotowego np. kulturalne, sportowe, edukacyjne, pomocowe, charytatywne itp. Organizacji, która tworzy przestrzeń i warunki do solidarnego angażowania się mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wokół wspólnych spraw.
  • Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024 – dla projektu, który wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski, złagodził lub rozwiązał dany problem społeczny oraz może zostać zaimplementowany do wdrożenia w innych organizacjach czy instytucjach. Projektu, który zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa małopolskiego w różnorodnych aspektach życia wspólnotowego, w tym do rozwoju małopolskiego społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

Nagroda Amicus Hominum została ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kategorie Nagrody Amicus Hominum:

  • AMICUS HOMINUM – SPOŁECZNIK,FILANTROP  – za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym. Za wszechstronną walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych, oraz podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć budujących wspólnotę obywatelską i prowadzących do zachowana dziedzictwa kulturowego.
  • AMICUS HOMINUM – AMBASADOR ZDROWIA – za nieszablonowe podejście do profilaktyki zdrowia,  podejmowanie różnorodnych inicjatyw promujących zachowania prozdrowotne, także aktywny i zdrowy styl życia. Za działania podejmowane na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej oraz podnoszenie jakości usług medycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
  • AMICUS HOMINUM – ANIMATOR SPOŁECZNY – za dostrzeganie w lokalnych społecznościach potencjału służącego rozwojowi Regionu Małopolskiego, rozwijanie postaw odpowiedzialności za wspólnotę oraz włączanie różnych osób, grup i instytucji do działania dla dobra wspólnego. Za umiejętne łączenie różnych dziedzin i środowisk w celu budowania lokalnego kapitału społecznego i promowania postaw altruistycznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r. Wszystkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania inicjatyw Obywatelskich w kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 616 05 22, 12 616 01 21.