DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  2 029 965,74 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  2 029 965,74 ZŁ

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI TERAPEUTYCZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA UTWARDZEŃ TERENU I MIEJSC PARKINGOWYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEGO ODCINKA WODOCIĄGU ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBIÓRKA I BUDOWQA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NN NA DZIAŁCE NR EWID. 2920/4 W ŁĘTOWNI, GMINA JORDANÓW

W ramach inwestycji planuje się  budowę budynku administracyjno – socjalnego z pomieszczeniami pracowni terapeutycznych (funkcja kompleksu obiektów bez zmian – usługi publiczne) wraz z instalacjami wewnętrznymi i  przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Teren będzie użytkowany jak dotychczas, zwiększona  zostanie powierzchnia zabudowana. Część niezabudowana będzie użytkowana jak dotychczas tj. jako  wewnętrzne place utwardzone z miejscami postojowymi, dojściami, dojazdami oraz dojazdy i drogi pożarowe i częściowo jako powierzchnia zieleni – trawniki i szpalery zieleni niskiej oraz jako park.

Flaga i godło
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI TERAPEUTYCZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI TERAPEUTYCZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI