W ramach Projektu, wsparciem zostaną objęci wszyscy chętni nauczyciele kształcenia zawodowego szkół tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wchodzących w jego skład z branżą wiodącą elektryczno  – elektroniczną i branżą wspierającą mechaniczną i górniczo – hutniczą. Z oferty Centrum Kompetencji Zawodowych będzie mogła skorzystać także kadra pozostałych szkół kształcących w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego. Rozwój kompetencji zawodowych kadr oparty będzie o studia podyplomowe obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne), a także szkolenia doskonalące we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego szkół objętych działaniami projektowymi.

Nauczyciele kształcenia zawodowego będą uzupełniać i doskonalić swoje wykształcenie oraz kompetencje zawodowe.