Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Postępowanie jest finansowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektów pn.: „Kreatywny uczeń -profesjonalista w zawodzie II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Załączniki do pobrania