Zarządzenie Nr 55/2021
Starosty Suskiego

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy
w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U.2020 poz.920/ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku Kodeks pracy /Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm./ w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.2019 poz.1282 z poźń. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku – piątekdniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021 roku.

§ 2. 

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, wejściach do budynku urzędu oraz na stronie internetowej www.powiatsuski.pl.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania