W 2016 roku kontynuowane były szeroko zakrojone prace związane z utrzymaniem i poprawą stanu infrastruktury drogowej powiatu. Największą zrealizowaną inwestycją był remont drogi w Marcówce, który objął wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy, budowę chodnika, oświetlenia oraz poprawę odwodnienia na łącznej długości 1,8 km.


Inwestycja o łącznej wartości 1.700.000 zł realizowana była w ścisłej współpracy i ze znacznym wsparciem finansowym gminy Zembrzyce. Na kompleksowy remont drogi powiat uzyskał dofinansowanie na poziomie 50% z krajowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Rozpoczęła się też, także we współpracy z gminą Zembrzyce, budowa przy tej drodze dodatkowego odcinka chodnika o długości 680 mb za kwotę 400.000 zł.

Dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania ze środków zewnętrznych możliwe było również wykonanie kilku innych, ważnych dla bezpieczeństwa ruchu inwestycji. Jedną z nich była budowa nowego żelbetowego mostu o nośności 50 ton, wraz z jezdnią i chodnikiem na drodze w Toporzysku. Wartość inwestycji to 415.000 zł, z czego 50% powiat pozyskał z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom przetargowym, za 177.000 zł wykonano roboty związane z przebudową drogi powiatowej Pcim-Łętownia-Jordanów.

Innym źródłem dofinansowania robót drogowych w roku 2016 były środki uzyskane przez powiat z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach tego programu wykonano roboty o łącznej wartości prawie 900.000 zł, z czego na remonty obiektów mostowych wydatkowano 330.000 zł, na remonty nawierzchni 330.000 zł i na odbudowę korpusów dróg 226.000 zł. Przeprowadzono gruntowne remonty dwóch obiektów mostowych, w Bystrej na potoku Bystrzanka oraz w Zawoi na potoku Skawica. Odbudowane i wyremontowane zostały odcinki dróg powiatowych w Grzechyni i Stryszawie. Ponadto z tzw. środków “powodziowych” odbudowano 6 zniszczonych korpusów dróg, w tym uszkodzony w trakcie powodzi w 2014 roku korpus drogi Zawoja-Markowa, stanowiący jedyny dojazd do siedziby Babiogórskiego Parku Narodowego. Dzięki budowie umocnień siatkowo-kamiennych zabezpieczono drogę przed ewentualnym przerwaniem i zapewniono bezpieczny dojazd do parku.

Dobra współpraca z samorządami poszczególnych gmin pozwoliła również na wykonanie szeregu prac związanych z odnową nawierzchni dróg powiatowych. Na prace te powiat ze środków własnych przeznaczył 1.000.000 zł, a gminy, na terenie których wykonywane były prace dołożyły dodatkowo: Stryszawa – 210.000 zł, Maków Podhalański – 240.000 zł, gm. Jordanów – 100.000 zł oraz Bystra-Sidzina – 80.000 zł.

Na zlecenie powiatu zostały na drogach wykonane w br. również prace podnoszące bezpieczeństwo użytkowników, w tym m.in. bariery i oznakowania (150.000 zł). Przeprowadzano też bieżące remonty obiektów inżynieryjnych, głównie przepustów na łączną kwotę 120.000 zł.