Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Starosta Suski może ustanowić, na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, społecznych opiekunów zabytków dla obiektów zabytkowych na terenie powiatu suskiego. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach, współdziałając w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi zabytkami z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą.

Kandydatem na społecznego opiekuna zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Osoba fizyczna ustanowiona społecznym opiekunem zabytków otrzymuje legitymację, natomiast osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, przysługuje potwierdzające ten fakt zaświadczenie. Odpowiednie legitymacje i zaświadczenia wydaje starosta.

Wszyscy zainteresowani mogą kontaktować się w ww. sprawie z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 875 79 40).