Powiat suski podpisał umowę na realizację projektu “Kierunek Podbabiogórze”. Wcześniej, przygotowany i złożony przez starostwo wniosek został w dniu 17.01.2022 zatwierdzony do dofinansowania w ramach kolejnego naboru z programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W projekcie zaplanowane zostały działania służące promocji transgranicznej marki turystycznej, regionu i jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Podobne działania były podejmowane przez starostwo już w latach ubiegłych, ale tym razem zostaną one ukierunkowane na Śląsk, jako obszar o znacznym potencjale w zakresie rynku odbiorców ofert turystycznych, leżący w stosunkowo niewielkim oddaleniu od Podbabiogórza.

Przeprowadzone zostaną m.in. akcje promocyjne podczas 4 dużych imprez targowych – we Wrocławiu, w Katowicach, w Chorzowie i w Opolu – na których powiat będzie miał swoje stoisko. W ramach projektu wydane zostaną również materiały informacyjne o Podbabiogórzu, które będą dystrybuowane podczas targów. Część nakładów publikacji przekazana zostanie do punktów informacji turystycznej (z włączeniem miejsc, w których taka informacja jest zwyczajowo udzielana). Opracowana i uruchomiona zostanie także strona internetowa – serwis turystyczny zawierający przydatne dla turystów informacje (m.in. opis atrakcji, walorów przyrodniczo-kulturowych, tras turystycznych, bazy noclegowej itp.). Będą na nim również publikowane treści multimedialne. Promocja regionu, jego walorów i atrakcji na śląskim rynku turystycznym umożliwi dotarcie z pożądanym przekazem do szerokiej grupy odbiorców i przyczyni się do lepszej rozpoznawalności polsko-słowackiego pogranicza, położonego po obu stronach Babiej Góry, jako atrakcyjnej destynacji wycieczkowej i wypoczynkowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką Orawską Polhorą w okresie 1.12.2021 – 30.06.2022 r. Jego planowany budżet wynosi 28328,86 €, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa.

Projekt przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.