1.      Nazwa zadania:  Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Zembrzyce, w jednostce ewidencyjnej: Zembrzyce.

Krótki opis zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków oraz przetworzenie ich do wersji cyfrowej.

Flaga i godło

Przedmiotem zamówienia jest:

– wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB – w zakresie danych dotyczących: gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, aktualności i oznaczeń), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych, właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

         – opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

         – wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB, a także sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych i wniosków
o zmianę wpisów w dziale I  ksiąg wieczystych;

– wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

  • Wartość dofinansowania: 405 900,00 zł – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego
  • Całkowita wartość zadania: 405 900,00 zł
  • Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa Wojewody Małopolskiego dla powiatu suskiego w dziale 710 rozdz. 71012 §2110 (wydatki bieżące).