Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. W załączeniu – treść uchwały zarządu w przedmiotowej sprawie oraz projekt uchwały rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2023.

Załączniki do pobrania