W październiku 2017 roku zakończył się trwający ponad trzy miesiące remont pięciokilometrowego odcinka drogi powiatowej Zawoja – Przysłop – Stryszawa. W ramach zadania położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, zmodernizowano przepusty, poprawiono odwodnienie, odnowiono istniejące perony przystankowe oraz wyremontowano most na rzece Skawica w miejscowości Zawoja.


Inwestycja w tak szerokim zakresie była możliwa dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rządowego “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz pomocy udzielonej przez gminy Stryszawa i Zawoja, która umożliwiła zabezpieczenie środków potrzebnych na sfinansowanie wkładu własnego.

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą – firmą EUROVIA wyniosła 3 776 065 zł,

  • dotacja celowa z budżetu państwa 1 667 334 zł
  • udział powiatu 1 000 000 zł
  • udział gminy Stryszawa 282 000 zł
  • udział gminy Zawoja 682 000 zł.

Ostateczna kwota dotacji oraz wysokość udziału powiatu może jeszcze ulec korekcie po końcowym rozliczeniu projektu.

(tekst i foto WK)